Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νόμος 4790/2021 – Δείτε και μελετήστε τις σημαντικότερες διατάξεις

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4790/2021 δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες  διατάξεις

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπ.Υγείας1.
Αποσαφηνίζεται ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού.
Η εν λόγω αποζημίωση είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. [Άρθρο 42]

 •  Με την προωθούμενη ρύθμιση καθορίζεται ο τρόπος αποζημίωσης των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών , που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω στο Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19.
 • Άρθρο 42. Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.6.2021, για τον καθορισμό της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκκαθαρισμένων υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δεσμευόμενης καθολικά ή εν μέρει επιχείρησης στο Δημόσιο. Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.  

 

2. Προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, της προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό, ότι ο απασχολούμενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιμασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και δεν νοσεί.

β. Ορίζονται οι κατηγορίες εργαζομένων που υπόκεινται κατά βάση στον ως άνω διαγνωστικό έλεγχο καθώς και οι υποχρεώσεις τόσο των ιδίων όσο και των εργοδοτών τους.

γ. Καθορίζονται, μεταξύ άλλων, με κ.υ.α., η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων, κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να υπαχθεί στην προαναφερόμενη ρύθμιση.[‘Αρθρο 46]

 •  [Αιτιολογική – Μπορεί να προβλέπεται για τομείς της αγοράς που επαναλειτουργούν, όπως στους κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των χερσαίων, ακτοπλοϊκών μεταφορών και αερομεταφορών και στο εκπαιδευτικό προσωπικό πόσης φύσεως εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας με τους συναρμόδιους Υπουργούς, υποχρέωση για προληπτικό ή περιοδικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Οι Υπουργοί εξουσιοδοτούνται να ορίσουν όλους τους διαδικαστικούς κανόνες για την εφαρμογή της ρύθμισης, καθώς και τις κυρώσεις που θα επιβληθούν. Προβλέπεται ότι υπεύθυνοι για την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης είναι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, τα αρμόδια όργανα των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα αρμόδια όργανα των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι απασχολούμενοι.]
  Α
  φορά τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους των εκάστοτε κλάδων της οικονομίας που βρίσκονται σε λειτουργία και για τους οποίους απαιτείται η φυσική παρουσία εργαζομένων
 • Άρθρο 46. Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19

  1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, δύναται να ορίζεται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID 19, ότι ο απασχολούμενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.
  Η υποχρέωση αυτή μπορεί να προβλέπεται για εργαζόμενους που απασχολούνται ιδίως στους κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των μεταφορών (χερσαίων, ακτοπλοϊκών και αερομεταφορών) και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, ως εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

  2. Οι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, τα αρμόδια όργανα των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα αρμόδια όργανα των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι απασχολούμενοι, ευθύνονται για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

  3. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η κάλυψη της σχετικής δαπάνης, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, ο τρόπος και η διαδικασία αναγγελίας των αποτελεσμάτων, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν και τα όργανα επιβολής τους, κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να υπαχθεί στην υποχρέωση του παρόντος, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.  

 

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπ.Οικονομικών.

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τη μορφή συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή των επιχειρηματικών δανείων. [Άρθρα 64 έως 77]

 • Αιτιολογική – Η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και γενικότερα η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν σήμερα τις ύψιστες προτεραιότητες της κυβέρνησης και κινητοποιούν όλες τις δυνάμεις της. Η πολιτεία λαμβάνει υπόψη της ότι η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και η παροχή οικονομικών διευκολύνσεων για την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας είναι καταλυτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύει την κρατική ευθύνη. Για τη στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιτηδευματιών), η πολιτεία προβαίνει, μέσω του παρόντος προγράμματος, σε στοχευμένες ενέργειες, προκειμένου να διευκολύνει την αποπληρωμή των οφειλών τους.

  Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι τα εξής:

  α) Στο νέο πλαίσιο συνεισφοράς του δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων επιχειρήσεων μπορούν να ενταχθούν τα δάνεια νομικών και φυσικών προσώπων που συνιστούν ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικοί επιτηδευματίες προς χρηματοδοτικούς φορείς. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, το εν λόγω πρόγραμμα καλύπτει τις επιχειρήσεις που θεωρούνται ως πολύ μικρές, μικρές ή και μεσαίες επιχειρήσεις.

  β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων έχει μια ευρεία κατηγορία πληγέντων νομικών και φυσικών προσώπων-επιτηδευματιών από τον κορωνοϊό COVID-19, στα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του νόμου, ήτοι προσώπων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για το λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο του κορωνοϊού COVID-19.

  γ) Δημιουργούνται τρεις (3) κατηγορίες υπαγόμενων δανείων, ήτοι οφειλών επιδεκτικών συνεισφοράς του δημοσίου και εισάγονται πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας, που διαφοροποιούνται ανάλογα με την εξυπηρέτηση ή καθυστέρηση έως ή πλέον των ενενήντα (90) ημερών, ή την καταγγελία των δανείων. Αναλόγως, για τις τρεις κατηγορίες δανείων διαφοροποιούνται και τα ποσοστά της συνεισφοράς του δημοσίου καθώς και η ελάχιστη μηνιαία συνεισφορά.

  δ) Η διαδικασία του προγράμματος, η υποβολή και έγκριση της αίτησης διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με αυτόματη άντληση δεδομένων,

  εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών, προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και πιστοποιητικά.

  ε) Προβλέπεται κλιμακούμενο ποσοστό της συνεισφοράς του δημοσίου, σε συνάρτηση με το ύψος της οφειλής.

  στ) Προβλέπεται περίοδος παρακολούθησης της εξυπηρέτησης των δόσεων του δανείου εκ μέρους του δανειολήπτη μετά τη λήξη της επιδότησης, και επιστροφή της επιδότησης σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης της οφειλής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται, αφενός μεν η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων και αφετέρου η αποθάρρυνση των δανειοληπτών που δεν έχουν πραγματική βούληση εξυπηρέτησης της οφειλής τους.

 • Δείτε τα άρθρα 64-77 απευθείας στο νόμο 4772/2021.

  Αντίστοιχα προβλέπονται ευεργετήματα για τους κομιστές αξιογράφων. [Άρθρο 78]

  • Αιτιολογική – Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της διοίκησης ή έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 να δύνανται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα, κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως 30.4.2021, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα για τους κομιστές των αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες αναστέλλονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση.
  • Άρθρο 78. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

   1. α) Από την 1η.4.2021 και μέχρι τις 30.4.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογήν κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά τριάντα (30) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προσδιορίζονται οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που περιλαμβάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.
   β) Τα οριζόμενα στην περ. α΄ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων Κ.Α.Δ. στις πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α΄. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρείας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α΄ αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
   γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περ. β΄, για τα οποία εφαρμόζεται το παρόν, και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.
   δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα έως την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εξήντα (60) ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

   2. α) Παρατείνονται μέχρι και την 31η.7.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.3.2021 έως 31η.3.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η.3.2021 και την 30η.4.2021 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 (Β΄ 5503) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη φορολογική διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
   β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 1.4.2021 έως την 30η.4.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

   3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.

   4. α) Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών της περ. α΄ της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), οι οποίες παρατάθηκαν κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17), παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.
   β) Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών της περ. α΄ της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.
   γ) Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περ. α΄ και β΄, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, αναστέλλονται κατά εξήντα (60) ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.  

   

  3. Απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. [άρθρο 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)], η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) καθώς και η εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τον οργανισμό και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών προς αυτόν, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού καθώς και ανάγκες των προσφύγων.[‘Αρθρο 79]

  •  Αιτιολογική – Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 2, προστίθεται η περ. ιθ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, Α’248) για απαλλαγή στην παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών και συνδεόμενων υπηρεσιών στον διεθνή οργανισμό μετανάστευσης, προκειμένου να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος, προς το δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. τα Ν.Π.Δ.Δ. (όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, προαναχωρησιακά κέντρα και δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο) και την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), με σκοπό την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19 και την κάλυψη αναγκών πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Support Instrument – ESI).
  • Άρθρο 79. Aπαλλαγή συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών από τον Φ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης – Προσθήκη περ. ιθ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

   Μετά την περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται περ. ιθ΄ ως εξής:
   «ιθ) Η παράδοση αγαθών και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), καθώς και η εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τον οργανισμό και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών προς αυτόν, με σκοπό τα αγαθά αυτά και οι υπηρεσίες να διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα ν.π.δ.δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή δομές δημόσιας υγείας, καθώς και την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Support Instrument ESI), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.»
     

   

  4. Παρατείνονται κατά έναν (1) μήνα, οι προθεσμίες:

  – για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 στη δημόσια ληψοδοσία,

  – για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού (πληρωμές δημόσιου χρέους και δαπάνες προξενικών αρχών), που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό. [‘Αρθρο 80]

  • Αιτιολογική – Η διάταξη αυτή αντιμετωπίζει την ανάγκη :

   α) έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περ. ι’ και 104 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)] και διενέργειας των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020, στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 161, παρ. 1 του ν. 4270/2014) και

   β) διενέργειας των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 [προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν.4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ. α παρ. 7 του άρθρου 27, του ν.4223/2013 (Α’ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών] στη δημόσια ληψοδοσία με την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών ενταλμάτων.

  • Άρθρο 80. Παράταση προθεσμιών έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων και διενέργειας των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών του ν. 4270/2014

   Παρατείνονται κατά έναν (1) μήνα οι προθεσμίες:
   α) για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014 και
   β) για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού, ήτοι προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

   

  Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


  1. Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει), το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν.4690/2020 καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον εν λόγω μηχανισμό, δεν απασχολούνται.
  Με κ.υ.α. δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα της επιδότησης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, των προαναφερόμενων ασφαλιστικών εισφορών. [‘Αρθρο 105]

  •  Αιτιολογική – Με τις αξιολογούμενες διατάξεις παρατείνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και η αντίστοιχη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων 12μηνης διάρκειας.
  • Άρθρο 105. Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021

   Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26) τροποποιούνται και το άρθρο 40 διαμορφώνεται ως εξής:
   «Άρθρο 40
   Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
   1. Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα, που οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν απασχολούνται, παρατείνονται μέχρι την 30η.6.2021 και ο μηχανισμός εφαρμόζεται για εργαζομένους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.1.2021.
   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούμενη μείωση του κύκλου εργασιών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων εσόδων και ο κύκλος εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών ή εργοδοτικών), καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και της επιδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών ή εργοδοτικών) ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για άλλα χρονικά διαστήματα.»  

   

  2. α. Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30-6-2021 (αντί έως τις 31-3-2021, που ισχύει) η διάρκεια κάλυψης, από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται:

  -στον τριτογενή τομέα,

  – στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών,

  – στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας.

  β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για περαιτέρω χρονική επέκταση, με κ.υ.α., της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω εργοδοτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. (άρθρα 106 και 107)

  • Αιτιολογική – Η παράταση της πανδημίας και των μέτρων που περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα οδηγεί στην απώλεια εσόδων για πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν σημαντικό αριθμό προσωπικού. Εάν δεν ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις αυτές, θα οδηγηθούν στο κλείσιμο, με αποτέλεσμα και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.

   Σκοπός των παρατάσεων είναι η απρόσκοπτη και διαρκής κάλυψη ανελαστικών αναγκών των φορέων τούτων κατά την παροχή των κοινωνικής φύσεως υπηρεσιών τους προς τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας, που δεν δύνανται να καλυφθούν επαρκώς και άμεσα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και η προστασία της δημόσιας υγείας.

  • Άρθρο 106. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα – Τροποποίηση των παρ. 2, 4, 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020

   Στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία, στην παρ. 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 123 διαμορφώνεται ως εξής:
   «Άρθρο 123 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών
   1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει Κ.Α.Δ., υποκείμενες σε Φ.Π.Α. που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
   2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1ης.7.2020 ως 30.6.2021.
   3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει Κ.Α.Δ., καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
   4. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1ης.7.2020 έως 30.6.2021.
   5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις ναυτολόγησης, οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
   6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για άλλα χρονικά διαστήματα.
   7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.
   8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την εφαρμογή της παρ. 3 σχετικά με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
    

   Άρθρο 107. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης διάρκειας – Τροποποίηση των παρ. 1α και 2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020

   Στην παρ. 1α του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία, στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 123 διαμορφώνεται ως εξής:
   «Άρθρο 123Α
   Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας
   «1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020, είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020.
   1α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020, είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2021 έως 30.6.2021.
   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων εργοδοτών της παρ. 1, οι υποχρεώσεις αυτών των επιχειρήσεων, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για άλλα χρονικά διαστήματα.»

  3 .Καταβάλλεται, από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η. 1.2021 έως την 30η.4.2021 Το ανωτέρω επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους. [Άρθρο 47]
   

  • Αιτιολογική – Προβλέπεται η καταβολή δώρου Πάσχα σε εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή, το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Άρθρο 47. Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας

   1. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

   2. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την παρ. 1, εφαρμόζεται συμπληρωματικά η υπ’ αριθμ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742).

   3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα για το έτος 2021 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
     

   

  Διατάξεις αρμοδιότητας υπ. Ανάπτυξης

  1. Παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2021 (λήγει στις 31-3-2021):

  – η δυνατότητα διενέργειας, από το ανωτέρω Υπουργείο, προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας με τους καταναλωτές κ.λπ.),

  η δυνατότητα παράτασης του εθνικού πλαισίου ωραρίου εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο και η υποχρέωση λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων, τις Κυριακές είτε για όλη την Επικράτεια είτε για μέρος αυτής,

  – η δυνατότητα επίταξης κινητών που εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων,

  η απαγόρευση της συνομολόγησης ή της λήψης περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιοσδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή (φαρμακευτικά προϊόντα, τεστ ανίχνευσης ιού, μέσα ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής κ.λπ.). Στους παραβάτες επιβάλλεται, με υ,α., πλην της σύστασης, πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,

  η υποχρέωση αποστολής δεδομένων τιμών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής, από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα υπεραγορών τροφίμων (supermarket), με ετήσιο συνολικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018, άνω των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) ευρώ, ετησίως. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο, ύψους χιλίων (1.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ  [‘Αρθρο 110]

  • Αρθρο 110. Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

   1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), ως προς ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.

   2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου όγδοου και του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς το ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων και ως προς τους περιορισμούς στην πώληση αγαθών, αντίστοιχα, παρατείνονται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.

   3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έκτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ως προς την αποστολή δεδομένων τιμών των καταστημάτων υπεραγορών τροφίμων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.
    

  2. Παρατείνεται, επίσης:

  α. για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού. Η εν λόγω παράταση εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από τις 14-3-2020 και μετά, καταλαμβάνει δε όλες τις ενεργές μισθώσεις καθώς και τις μισθώσεις που έληξαν μετά από τις 7-11-2020 και μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων. [Άρθρο 111]

  β. μέχρι τις 30-6-2021, η ισχύς του άρθρου 55 του ν.4758/2020, ως προς το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, των ενισχύσεων που καταβάλλονται στις επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.  [Άρθρο 112]

  • Άρθρο 111. Παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων – Κείμενο νόμου

   1. Η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30) και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50), η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, παρατείνεται για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί περί αναστολής δραστηριότητας.

   2. Η παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων της παρ. 1 εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από τις 14.3.2020 και μετά, και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά τις 7.11.2020 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

   3. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωση του προς τον εκμισθωτή εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή.

   4. Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε μισθωτής που πληροί τα κριτήρια της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της δήλωσης της παρ. 3, δεν οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή.

   5. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης.

   6. Οι παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις επαγγελματικών υπομισθώσεων, εφόσον η δραστηριότητα του υπομισθωτή έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, ανεξαρτήτως της αναστολής ή μη, της δραστηριότητας του υπεκμισθωτή/μισθωτή. Η έγγραφη δήλωση της παρ. 3 του υπομισθωτή απευθύνεται προς υπεκμισθωτή και εκμισθωτή και είναι υποχρεωτική για αμφότερους.


   Άρθρο 112. Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης

   Η ισχύς του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242), ως προς το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης, παρατείνεται, από τη λήξη της, μέχρι την 30ή.6.2021.

     

  Διατάξεις αρμοδιότητας υπ. Δικαιοσύνης 

  1. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως κύρια κατοικία, για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα σχετικά έκτακτα μέτρα. [Άρθρο 86]

  Συγκεκριμένα:

  Αναστέλλεται, έως 31.5.2021, η διενέργεια κατασχέσεων, πλειστηριασμών και αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου – κύριας κατοικίας, για φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις και κριτήρια, ως πληγέντες (κατά βάση όσοι έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση λόγω μείωσης μισθού ή εσόδων, μειωμένο μίσθωμα, ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής κ.λπ.).

  – Ομοίως, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

  – Εξειδικεύονται τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας φυσικών προσώπων (αξία κύριας κατοικίας έως 250.000 ευρώ, ύψος οικογενειακού εισοδήματος, ύψος ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής κ.λπ.).

  – Προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στη ρύθμιση και καθορίζεται η σχετική διαδικασία (υποβολή αίτησης, χορήγηση βεβαίωσης κ.λπ.).

  – Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, με κ.υ.α., ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία αναστολής κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων.
   

  • Αιτιολογική – Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται έως 31.5.2021, η αναστολή πράξεων α) κατάσχεσης, β) πλειστηριασμού, και γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων που χαρακτηρίζονται ως πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

   Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζονται οι πράξεις που καταλαμβάνονται από την ως άνω αναστολή. Στις παρ. 2, 3 και 4 θεσπίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο χαρακτηρίζεται πληγέν, ενώ στην παρ. 5 θεσμοθετείται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας του προσώπου αυτού. Στην παρ. 6 προβλέπεται η έκδοση σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, μετά τον έλεγχο των κριτηρίων των παρ. 2, 3 και 4. Με την παρ. 7 προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που έχουν κριθεί επιλέξιμα για το Πρόγραμμα Γέφυρα δύνανται να εκδώσουν άμεσα την εν λόγω βεβαίωση. Με την παρ. 8 καθορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να κατατεθεί η αίτηση και να έχει κοινοποιηθεί η βεβαίωση, προκειμένου να λάβει χώρα η αναστολή. Στην παρ. 9 καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία της παρούσας αναστολής είναι ειδικότερη σε σχέση με τις γενικές διατάξεις περί επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπρογραμματισμού των εκκρεμών υποθέσεων.

  • Άρθρο 86. Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19

   1. Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ως άνω αναστολή δεν εμποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924 ΚΠολΔ), καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

   2. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν είτε τα ίδια είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19.§

   3. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:
   α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
   αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%),
   αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),
   αγ) για ποσά μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα΄ ως αγ΄ δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.
   β) ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,
   γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,
   δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,
   ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης,
   στ) φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία», σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

   4. Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:
   α) Η αξία της κύριας κατοικίας σύμφωνα με την παρ. 5 να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
   β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβίο ή συμβία και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη.
   γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.
   δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής, για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της αναστολής.
   ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
   στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ.

   5. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Αν το φυσικό πρόσωπο έχει κατ’ ιδανικό μερίδιο πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.

   6. Στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην αναστολή του παρόντος, η πλήρωση των κριτηρίων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου-χρήστη με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται άδεια του φυσικού προσώπου δικαιούχου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος. Επίσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) για τον αιτούντα, τον/τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

   7. Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο των άρθρων 71 έως 83 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και είχαν κριθεί επιλέξιμα, η βεβαίωση της παρ. 6 εκδίδεται άμεσα από την ψηφιακή πλατφόρμα.

   8. Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού και προκειμένου να εφαρμοστεί η αναστολή της παρ. 1, η βεβαίωση της παρ. 6 πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερόμενη βεβαίωση γνωστοποιείται στα όργανα της εκτέλεσης βάσει του άρθρου 939 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

   9. Οι ρυθμίσεις του παρόντος, αναφορικά με το επιτρεπτό και τις προϋποθέσεις των πράξεων εκτέλεσης, είναι ειδικότερες σε σχέση με τις παρ. 11, 12 και 13 του άρθρου 76. Οι πλειστηριασμοί που ματαιώνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι δεν διενεργήθηκαν και συνεχίζονται κατά τις γενικές διατάξεις.
    

   

  Διατάξεις αρμοδιότητας υπ. Εσωτερικών :

  1.Παρατείνονται,μέχρι τις 30.6.2021, για τους προαναφερόμενους λόγους δημόσιας υγείας:

  α. η διεξαγωγή των συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, καθώς και η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.) και των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) των ανωτέρω ν.π.ι.δ., με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω ρυθμίσεις ισχύουν και για τα συλλογικά όργανα λοιπών ν.π.ι.δ. (συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων, βιοτεχνών, αστικών συνεταιρισμών κ.λπ.),

  β. η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων (άρθρο 78 και επ. του Αστικού Κώδικα), εφόσον δεν έχουν διεξαχθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων ή δεν διενεργηθούν σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις,

  γ. οι προθεσμίες σχετικά με την εκκαθάριση, από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των ο.τ.α. α’ βαθμού, των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους δήμους και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με προσωπικό αποκλειστικά για τον σκοπό της υποβοήθησης των ανωτέρω υπηρεσιών. [Άρθρα 88-91]

  • Αιτιολογική – Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας συμβάσεις για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων καθώς και του ΕΟΔΥ, των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και των κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως τη σύναψη συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2021 για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

   Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. Δεδομένης της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, για λόγους που επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται το ως άνω μέτρο, κρίνεται αναγκαίο οι σχετικές συνεδριάσεις να προκηρύσσονται και να διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους, προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματα τους.

   Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνονται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του
   18 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

  • Άρθρο 88. Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

   1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και του Ε.Ο.Δ.Υ., των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και για τις ανάγκες φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παρατείνονται, από τη λήξη τους για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

   2. Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 30η.6.2021.
    

   Άρθρο 89. Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων

   1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ής.6.2021, συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, ιδίως διοικητικού συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

   2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ής.6.2021, η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

   3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα συλλογικά όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), των εργοδοτικών οργανώσεων, των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987, των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) και όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων.

   Άρθρο 90. Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

   Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α΄ 268), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α΄ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 82 του παρόντος αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30ή.6.2021. Κοινές υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), με τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων σωματείων και συλλόγων διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι την 30ή.4.2021.

   Άρθρο 91. Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

   Οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης τους, έως την 30ή.6.2021.  

  Διατάξεις αρμοδιότητας του υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού :

  1.α. Καταβάλλεται, κατά το έτος 2021, ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας.

  β. Το προαναφερόμενο ποσό οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων (άρθρα 7 παρ.7, 50 και 51 του ν.2725/1999), είναι δε αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

  γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των κριτηρίων καταβολής, των κατηγοριών των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, του τρόπου υπολογισμού και του ακριβούς διανεμητέου ποσού ανά κατηγορία δικαιούχου, του χρόνου και του τρόπου καταβολής κ.λπ.

  Με την ίδια ή με όμοια κ.υ.α., μπορεί να αυξηθεί το ποσό της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης.  [Άρθρο 119]

  • Άρθρο 119. Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

   1. Κατά το έτος 2021 καταβάλλεται ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

   2. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, καταβάλλεται στα δικαιούμενα αθλητικά σωματεία κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 7, των άρθρων 50 και 51 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

   3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού το ποσό της παρ. 1 δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές διανεμητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

   4. Δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το έτος 2020 δυνάμει του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, ή λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 του παρόντος για το έτος 2021.
     

   

  Διατάξεις αρμοδιότητας υπ. Τουρισμού :

  1.α. Είναι δυνατή, με υ.α. και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση, κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

  Ορίζεται η 31η-10-2021 ως η καταληκτική ημερομηνία του χρόνου διάρκειας των προαναφερομένων μισθώσεων και το Υπουργείο Τουρισμού ως ο φορέας ανάληψης των σχετικών δαπανών.

  β. Καταβάλλεται, από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 31η-10-2021 και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν ορισθεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

  Τα ποσά της εν λόγω αποζημίωσης είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

  γ. Με κ.υ.α. καθορίζονται ο χρόνος μίσθωσης, ο τρόπος αποζημίωσης, κ.λπ.

  δ. Παρέχεται η δυνατότητα μίσθωσης, με υ.α. και πάντως όχι πέραν της 15ης-5-2021, των οριζόμενων καταλυμάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Θήρας, Κω και Ζακύνθου και εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Χανίων και Ηρακλείου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

  Οι δαπάνες των εν λόγω συμβάσεων θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.  [Άρθρο 121]

  • Αιτιολογική – Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ο Υπουργός Τουρισμού αποκτά τη δυνατότητα να ορίζει αρμόδιο φορέα, από αυτούς που υπάγονται στο μητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης, προκειμένου να πιστοποιούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου και την εφαρμογή των μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ο ελληνικός τουρισμός αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού διότι εφοδιάζεται με πιστοποιητικά κρατικού φορέα πιστοποίησης. Ο εφοδιασμός των τουριστικών επιχειρήσεων με πιστοποιητικά εκδόσεως αρμόδιου φορέα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ωφελούμενων επιχειρήσεων, εξασφαλίζει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τη διεθνή τουριστική αγορά.
  • Αρθρο 121. Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

   1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2021. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2021, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.

   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, καθορίζονται ο χρόνος μίσθωσης, ο τρόπος αποζημίωσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

   3. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τη δημοσίευση νέας σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πάντως όχι πέραν της 15ης Μαΐου 2021, είναι δυνατή η μίσθωση με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού των επιλεγέντων καταλυμάτων δυνάμει των άρθρων 135 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και 286 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Θήρας, Κω και Ζακύνθου και εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Χανίων και Ηρακλείου. Οι δαπάνες των μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού και θα καταβληθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 135 του ν. 4692/2020 και 286 του ν. 4738/2020.

   4. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται δυνάμει της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού της παρ. 2, είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

  2. Παρατείνονται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (περιορισμός του ύψους αναπροσαρμογής τους, κ.λπ.), οι συμβάσεις μίσθωσης των οριζόμενων τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου. [Άρθρο 48]

  • Αιτιολογική – Η παρούσα διάταξη σκοπεύει στην ενίσχυση των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία πλήττονται λόγω των έντονων αρνητικών επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Με την παρούσα διάταξη η κυβέρνηση στηρίζει τον κλάδο με σκοπό την υποβοήθησή του για την ανάκαμψη του τα επόμενα έτη, καθώς η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας είναι τεράστια, όπως προκύπτει από τα πολύ υψηλά ποσοστά του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας.

   Έτσι, με την παρούσα ρύθμιση, παρατείνεται υποχρεωτικά για δύο έτη ο χρόνος ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία άσκησης της δήλωσης δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από μισθώματα, χωρίς να συνυπολογίζονται οφειλές του Δημοσίου, προκειμένου να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες ο ιδιώτης από τυχόν καθυστερημένες πληρωμές αυτού στο πλαίσιο των ενισχύσεων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Η μονομερής δήλωση του μισθωτή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

   Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται χρονική ασφάλεια στον μισθωτή του τουριστικού καταλύματος, ώστε να μπορέσει να αναμορφώσει το επιχειρηματικό του σχέδιο, να αναδιοργανώσει τις υποχρεώσεις του σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και, έτσι, να διατηρήσει-τουλάχιστον σε βιώσιμο επίπεδο – την επιχείρησή του.

  • Άρθρο 48. Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων

   1. Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης αυτών, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον εκμισθωτή, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής της δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από μισθώματα χωρίς να συνυπολογίζονται για τον σκοπό αυτόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Η μονομερής δήλωση του μισθωτή υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

   2. Στην περίπτωση της παρ. 1, η αναπροσαρμογή του μισθώματος για κάθε έτος παράτασης και μέχρι τη λήξη αυτής θα ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η αναπροσαρμογή δεν μπορεί να ξεπεράσει το τέσσερα τοις εκατό (4%). Σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού, η ελάχιστη αναπροσαρμογή θα ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%). Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση μισθώσεως δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο διαμόρφωσης του μισθώματος σε περίπτωση παράτασης της συμβατικής διάρκειάς της για οποιονδήποτε λόγο.

   3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις μισθώσεις της παρ. 1, στις οποίες εκμισθωτής είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.