Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΑΕΔ – Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων

27 Αύγουστος 2021

ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2021

ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

O Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α’/88)
2.    Την υπ’ αριθμ. 61216/19-8-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3919/Β’/25.08.2021): «Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2021»
3.    Την υπ’ αριθμ. 74205/27.08.2021 Απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ
καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από τις 30.08.2021 και ώρα 12:00 έως τις 05.09.2021 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Συνημμένα