Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ – Διαγωνισμός Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΕΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/23.7.2021 απόφαση – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3451/29.07.2021 προκηρύχθηκαν πανελλήνιες εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας, που θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις 6 μ.μ..

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας, στο πλαίσιο του Νόμου 4738/2020.

Ειδικότερα:

1. Σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού,

2. Σε υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων,

3. Σε υποθέσεις παροχής 2ης ευκαιρίας, μέσω της πλήρους διαγραφής οφειλών.

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον νόμο 4738/2020 και την υπ’ αρ. 91756/23.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας είναι:

1. Να είναι φυσικό πρόσωπο, που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ή του ορκωτού ελεγκτή ή του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής Α΄ τάξεως, σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις για 10 τουλάχιστον έτη και, αφετέρου, η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας, η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση – είτε μέσω σύμβασης εξηρτημένης εργασίας, είτε μέσω ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε σύμβασης έργου – σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας.

2. Να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, έως την 15η Σεπτεμβρίου 2021, στις 7.00 μ.μ.

3. Να συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις που διοργανώνει η Επιτροπή Εξετάσεων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και να λάβει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις 6.00 μ.μ. και περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα σχετικά με Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Λογιστικής και Φορολογίας Επιχειρήσεων, καθώς και Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3452/Β΄/29.7.21).

4. Να πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και να ενταχθεί στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

Τα καθήκοντα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας μπορεί να εκπονεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και ένα νομικό πρόσωπο, όπως δικηγορική εταιρεία ή ελεγκτική εταιρεία ή συμβουλευτική εταιρεία, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 της ίδιας απόφασης ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών λήγει την 15.9.2021, στις 7 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησης επιλέξτε εδώ.