Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ – Κατάσταση μελών: Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν.4887/2022, οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ).

Η κατάσταση των μελών του ΟΕΕ και μελών του ΕΜΠΑ είναι αναρτημένη εδώ

Source