Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΟΕΕ – Παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών-φοροτεχνικών έτους 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΕΕ

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού προβλέπεται ότι:

«Ο λογιστής-φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών-φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ».

Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές-φοροτεχνικούς εκπαίδευση σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υιοθετώντας τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών-φοροτεχνικών έτους 2022, είναι συνολικής διάρκειας 95 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2022 (LIVE STREAMING)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ -ΩΡΑ

Φορολογία Κατοχής Ακινήτων

Άννα Αδάμ -Κόλλια, Προϊσταμένη Α’ Τμήματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου της ΔΕΦΚ της ΑΑΔΕ

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 17:00′- 22:00′

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Αντώνης Ντίνος
Προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού Διεύθυνσης Ελέγχων ΑΑΔΕ
Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Πέμπτη και Παρασκευή 16 και 17 Δεκεμβρίου 2021 17:00′-22:00′

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ευθύμιος Αναγνώστου
Ορκωτός Ελεγκτής -Λογιστής- Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό του Ι.Ε.Σ.Ο.Λ. – Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ

Ιανουάριος 2022

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Φορολογικό μέρος

Χρήστος Γιαννόπουλος, τ. Γενικός Διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

Ιανουάριος 2022

Εργασιακά θέματα

Εμμανουήλ Μυλωνάς, Προϊστάμενος Τμήματος Χρονικών Ορίων Εργασίας της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Αλεξάνδρα Μπρούμου
Προϊστάμενη Τμήματος – Ειδική Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Ιανουάριος 2022

Τρόποι ρύθμισης οφειλών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα: Οι νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Σουζάνα Κλημεντίδη. Δικηγόρος Φεβρουάριος 2022
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Σοφία Κουρβετάρη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ’, ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην EE και στα Διεθνή Όργανα, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ Φεβρουάριος 2022
Θέματα ΓΕΜΗ Γεράσιμος Γεωργόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Μάρτιος 2022
Φορολογικές Διαδικασίες – Φορολογικό Ποινολόγιο Ηλίας Αργυρός, τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Μάρτιος 2022
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ν.4557/2018 Ο εισηγητής θα ανακοινωθεί εγκαίρως Μάρτιος 2022
Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Ο εισηγητής θα ανακοινωθεί εγκαίρως Μάρτιος 2022

Φορολογία Εισοδήματος και λοιποί Φόροι σε Νομικά Πρόσωπα Ματθαίος Χαπίδης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ Μάιος 2022
Ασφαλιστικά θέματα Ελένη Ράπτη, Προϊσταμένη Τμήματος Εισφορών Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ελένη Βρέκου, Προϊσταμένη Τμήματος Σύνταξης Γήρατος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Μάιος 2022
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Αθανάσιος Σαφαρής. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Α’ Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ
Γιοβά Βασιλική, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ
Μάιος 2022


ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι λογιστές-φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α’ και Β’ τάξης (μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή εταίροι), προκειμένου να υποβάλουν την ΥΔ, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αναγκαία εκπαίδευση, που σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 παρέχει το ΟΕΕ.

Προϋποθέσεις για την παρακολούθηση είναι:

– Να έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ,
– Να έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,
– Όσοι είναι παράλληλα και μέλη του ΟΕΕ, θα πρέπει να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Την αναγκαία εκπαίδευση δικαιούνται να παρακολουθήσουν:

– Οι λογιστές-φοροτεχνικοί μη μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012,
– Οι λογιστές-φοροτεχνικοί και μέλη του ΟΕΕ, που δεν υποβάλουν ΥΔ εφόσον έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος,
– Τα μέλη του ΟΕΕ (μη λογιστές – φοροτεχνικοί) εφόσον έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και το τρέχον έτος.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω εκπαίδευση, για το έτος 2022, είναι 50 ευρώ.

Για τη συμμετοχή στην αναγκαία εκπαίδευση προαπαιτείται η καταβολή του ανωτέρω ποσού, μέσω της σχετικής ταυτότητας πληρωμής.

Το προαναφερθέν ποσό αφορά στην παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εντάσσονται στην ετήσια αναγκαία εκπαίδευση των λογιστών-φοροτεχνικών και καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους λογιστές-φοροτεχνικούς ή από τα μέλη του ΟΕΕ εφάπαξ σε ετήσια βάση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Οι δικαιούχοι λογιστές-φοροτεχνικοί μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

– Με τη διαδικασία του Live Streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ.
– Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΕΕ. Το βιντεοσκοπημένο υλικό παραμένει αναρτημένο στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.

Εκτός από το βιντεοσκοπημένο υλικό θα αναρτηθούν οι σημειώσεις και οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν στους εισηγητές, κατά τη διάρκεια του Live Streaming, με τις απαντήσεις τους.