Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οικονομικές καταστάσεις σε μορφή ESEF – Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα,
Τ: 210 3242648,
F: 210 3234141,
www.elte.org.gr

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι στις 10-11-2021, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB) εξέδωσε Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή (European Single Electronic Format / ESEF).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020/C379/01) απαιτεί από τους  ορκωτούς ελεγκτές λογιστές να εκδίδουν  ελεγκτική γνώμη σχετικά με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις συμμορφώνονται με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις του Κανονισμού ESEF που ισχύουν για τις οικονομικές καταστάσεις.

Ελλείψει προτύπων ελέγχου που  αφορούν ειδικά την υποβολή εκθέσεων σε μορφή ESEF, οι Κατευθυντήριες αυτές Οδηγίες αποσκοπούν να περιγράψουν τις απαιτήσεις του CEAOB σχετικά με:

τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές για να αξιολογήσουν εάν οι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ESEF,

– τις συνέπειες από τυχόν ανακρίβειες που εντοπίστηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και

τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου σχετικά με τη συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων με τις απαιτήσεις του ESEF.

Οι Κατευθυντήριες αυτές Οδηγίες, επισημαίνουν τις απαιτήσεις με τις οποίες οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές πρέπει να συμμορφώνονται, επιπλέον των διατάξεων των ελεγκτικών προτύπων.

Οι Κατευθυντήριες αυτές Οδηγίες δεν αντικαθιστούν άλλες απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επαγγελματική δεοντολογία, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας, που εφαρμόζεται στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στα κράτη μέλη.

Δείτε το πλήρες κείμενο των Κατευθυντήριων Οδηγιών ή κατεβάστε το από εδώ.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος