Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οικονομικές καταστάσεις στην ΤτΕ: Υποβολή έτους 2020 για εταιρείες που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ

Τράπεζα της Ελλάδος

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα

Για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α., σημειώνεται ότι, έχει αναρτηθεί νέο Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α_ΔΠΧΑ_2020», για τις υποβολές του έτους 2020, λόγω αναθεωρήσεων και εμπλουτισμού του υποδείγματος.

Επίσης, λόγω των αλλαγών στα πρότυπα των Δ.Π.Χ.Α. με έναρξη εφαρμογής το έτος 2019, ισχύει το αναθεωρημένο Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2019», για τις υποβολές του έτους 2019. Όσες εταιρείες υποβάλουν για τα προηγούμενα έτη (δηλαδή 2018, 2017 και 2016) θα πρέπει να συμπληρώσουν το Υπόδειγμα Α με την ονομασία: «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ έως 2018».

Επιπλέον, έχουν αναρτηθεί αναθεωρημένες οι Συνοπτικές και οι Τεχνικές Οδηγίες, οι οποίες συνιστάται να αναγνωσθούν προσεκτικά, για την ορθή υποβολή των στοιχείων.

Από το σχετικό σύνδεσμο παρέχονται τα εξής αρχεία:

α) Συνοπτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής Πινάκων (.pdf),
β) Αναλυτικές Τεχνικές Οδηγίες (.doc),
γ1) Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2020 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και υποβάλουν στοιχεία για το 2020,
γ2) Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2019 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και υποβάλουν στοιχεία για το 2019,
γ3) Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ έως 2018 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και υποβάλουν στοιχεία για τα προηγούμενα έτη (δηλαδή 2018, 2017 και 2016),
δ) Υπόδειγμα Β ΕΛΠ (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014),
ε) Υπόδειγμα Γ ΕΛΠ ΠΜΕ (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και επιπλέον υπάγονται στις διατάξεις για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Ν. 4308/2014) και
στ) Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03-06-2019.