Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οικονομική ενίσχυση Ειδικών Επιτροπών του αθλητισμού για την διοργάνωση αθλητικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος

Με τις διατάξεις τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα» ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική ενίσχυση των Ειδικών Οργανωτικών Επιτροπών για την ανάληψη και διοργάνωση αθλητικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας και ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, ρυθμίζονται τα εξής:

Ποσοστό εσόδων από τις οριζόμενες κατηγορίες φόρων επί τυχερών παιγνίων χρησιμοποιείται και για την επιχορήγηση των Ειδικών Επιτροπών (άρθρο 53 ν.2725/1999), που συγκροτούνται με υ.α. και στις οποίες ανατίθεται η διεκδίκηση, η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων, συνεδρίων, συνόδων και Ολυμπιακών γεγονότων, που έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία. Θεσπίζεται επίσης ειδικό προνομιακό καθεστώς ως προς το εν λόγω αποδιδόμενο ποσοστό εσόδων (ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, μη υποκείμενο σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, μη συμψηφιζόμενο με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, κλπ.)

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Την ανάγκη ενίσχυσης των Ειδικών Οργανωτικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), πέραν των αθλητικών ομάδων, με ποσοστό των εσόδων από τη φορολογία κερδών των παικτών των τυχερών παιγνίων του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266).

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Στις οργανωτικές επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), οι οποίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ανατίθεται η διεκδίκηση, η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων, συνεδρίων, συνόδων και ολυμπιακών γεγονότων στη χώρα, που έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία. Στην παρούσα φάση έχουν ήδη συγκροτηθεί και λειτουργούν, έχοντας στο ενεργητικό τους εξαιρετικά επιτυχημένες διοργανώσεις παγκοσμίου εμβέλειας και αθλητικού ενδιαφέροντος, οι εξής Οργανωτικές Επιτροπές:
α) η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motorsport Greece),
β) η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας (Cycling Greece) και
γ) η Οργανωτική Επιτροπή διοργάνωσης των 3ων Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023». (Organizing Committee of the 3rd Mediterranean Beach Games 2023). Για τις εν λόγω επιτροπές και για την κάλυψη των δαπανών, που προβλέπονται στον προϋπολογισμό που καταρτίζουν και καταθέτουν προς έλεγχο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 δυνατότητα επιχορήγησής τους από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. Με την προτεινόμενη διάταξη, στις πηγές από τις οποίες επιχορηγούνται οι οργανωτικές επιτροπές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 προστίθεται και η επιχορήγησή τους από ποσοστό των φορολογικών εσόδων από τα κέρδη των τυχερών παιγνίων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266). Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιτροπών αυτών είναι αναγκαία, γιατί διοργανώνουν διεθνούς εμβέλειας αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες προβάλλουν διεθνώς τη χώρα και επιπλέον προάγουν σε εθνικό επίπεδο τα οικεία αθλήματα.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

Παρ. 2 άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266)

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σκοπείται η οικονομική ενίσχυση των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προς τον σκοπό επίτευξης των στόχων τους, που είναι η ανάληψη και διοργάνωση αθλητικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας και ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση φορέων του αθλητισμού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 60 ν. 2961/2001 και παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), προστίθενται οι Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) στους φορείς που χρηματοδοτούνται από ποσοστό των εσόδων από τον φόρο τυχερών παιγνίων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ποσοστό των εσόδων από τις κατηγορίες φόρων των περ. β) και δ) της παρ. 1 χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων και την επιχορήγηση των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4787/2021 (Α’ 44), προστίθενται οι Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 στους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση για τα έτη 2021, 2022 και 2023 το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, και την επιχορήγηση των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), είναι ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.»

Source