Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οι παραβάσεις σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ  ΔΣΤΕΠ Δ 1107915 ΕΞ 2022 σχετικά με την εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους

Υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων και καταβολής των προστίμων: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022,* τα οποία είναι υπεύθυνα για την πλήρη και ορθή καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίων των πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας χρήσης και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και κάθε άλλου προβλεπόμενου από την ανωτέρω κοινή απόφαση στοιχείου στο Μητρώο Δεξαμενών.

*α) Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας του πρατηρίου δημόσιας χρήσης:
αα) υγρών καυσίμων ή
αβ) υγραερίου (LPG) ή
αγ) υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν το πρατήριο, τις δεξαμενές και το λοιπό εξοπλισμό του.
β) Ο κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν την εγκατάσταση του, τις δεξαμενές και λοιπό εξοπλισμό του. γ) ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης Εισροών -Εκροών υγρών καυσίμων για την καταχώριση της ιδιότητάς του.

Κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση παραβάσεων-κυρώσεων

Για κάθε παράβαση της υποχρέωσης καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και την υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινή υπουργική απόφαση, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητά τους, ως ακολούθως:

1. Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του, κατά περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.

2. Σε περίπτωση μη καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του,

γ) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

3. Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η ανακριβής καταχώριση, αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η ανακριβής καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του,

γ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

4. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της μεταβολής καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του,

γ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της μεταβολής καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ:

α) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακρο-σωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

β) χίλια (1.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

γ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

6. Σε περίπτωση μη μεταβολής των απαιτούμενων στοιχείων, κατόπιν μεταβίβασης του πρατηρίου παροχής καυσίμων ή μεταβίβασης της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-22 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, με μέγιστο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του νέου εκμεταλλευτή/φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης.

7. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά μη επι-καιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επι-καιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

8. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών, ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

9. Σε περίπτωση μη καταχώρισης των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης στοιχείων, επιβάλλεται στον κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του, πλην αυτών που σχετίζονται με τα συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων.

10. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης στοιχείων, επιβάλλεται στον κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα καταχωρισθέν στοιχείο, εφόσον η εκπρόθεσμη καταχώριση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών, ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσω-ληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα καταχωρισθέν στοιχείο, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source