Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οι φορολογικές διατάξεις του ν. 4955/2022: Είσπραξη και χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου – Προσαύξηση φόρου πλοίων ν. 27/1975 – Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση «Τουρισμός για όλους»

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άρθρο 51 αφορά πρόσωπα που διενεργούν πράξεις υπαγόμενες σε τέλη χαρτοσήμου. Το άρθρο 52 αφορά τους πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες, τις ναυλώτριες εταιρείες γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και τις μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees).
Το άρθρο 56 καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα – δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».
Το άρθρο 65 αφορά την παράταση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο είναι ακατάσχετη η κρατική χρηματοδότηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)».
Το άρθρο 68 αφορά την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων.


Με την Οδηγία Ο. ΔΕΑΦ 1064803 ΕΞ 2022 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 51, 52, 56, 65 και 68 του ν. 4955/2022 για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως:

Άρθρο 51
«Αναθεώρηση διαδικασίας είσπραξης και χρόνου απόδοσης τελών χαρτοσήμου – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931»

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού η παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239) α) μεταφέρεται στη δημοτική γλώσσα, και β) τροποποιείται ως προς την ακολουθητέα διαδικασία είσπραξης και τον χρόνο απόδοσης τελών χαρτοσήμου και διαμορφώνεται ως εξής: «1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται με αποδεικτικό πληρωμής. Το αποδεικτικό πληρωμής προσαρτάται στο σημαινόμενο έγγραφο. Επιπλέον, στο έγγραφο αναγράφεται η σχετική ταυτότητα οφειλής, από έναν εκ των συναλλασσομένων και, εφόσον πρόκειται για συμβολαιογραφικό έγγραφο, από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το έγγραφο. Η πληρωμή των τελών διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου που χαρτοσημαίνεται. Επί δανείων που συνάπτονται μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιρειών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών, όπως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και οποιουδήποτε τρίτου, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την εγγραφή των ως άνω πράξεων στα λογιστικά βιβλία.».
Στην παράγραφο 2 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι «η παρ. 1 καταλαμβάνει πράξεις που καταρτίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής.»

Άρθρο 52
«Υπολογισμός του ποσοστού προσαύξησης 4% του 2021 στα έτη 2024 και 2025 – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 146 του ν. 4808/2021»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού στην παρ. 3 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α’101) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό προσαύξησης τέσσερα τοις εκατό (4%) που αναστέλλεται για το έτος 2021 και εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσών φόρου και εισφορών των επόμενων ετών της πενταετίας 2021-2025, προστίθεται κατά δύο τοις εκατό (2%) ετησίως στο ποσοστό προσαύξησης των δύο τελευταίων ετών της πενταετίας αυτής και το ποσοστό προσαύξησης για τα έτη αυτά διαμορφώνεται σε έξι τοις εκατό (6%).

Άρθρο 56
«Οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022 (A’ 99) παρ. 3 σύμφωνα με την οποία η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, περιλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 65
«Παράταση ακατάσχετου της κρατικής χρηματοδότησης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016 (Α’ 135), ως προς το ακατάσχετο της κρατικής χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) ήτοι μέχρι την 30ή.6.2022, παρατείνεται έως την 31η.12.2022.

Άρθρο 68
«Έναρξη ισχύος»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 η ισχύς των ως άνω άρθρων του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3. Ειδικότερα, με την παρ. 3 ορίζεται ότι η ισχύς του άρθρου 52 αρχίζει από τις 5 Ιουλίου 2022.

Δείτε την Οδηγία στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source