Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Οι φορολογικές και συναφείς διατάξεις του νέου νόμου 4819/2021 – Τροποποιήσεις στον Κ.Φ.Ε., Φ.Π.Α. και Κ.Φ.Δ.

Στο νέο νόμο 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.» υπάρχουν ορισμένες φορολογικές διατάξεις οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ):

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νέου νόμου 4819/2021, οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασίας [οργάνωσης και λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)], και οι παραγωγοί προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η λειτουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στο πλαίσιο του οικείου Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ), υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 του ν. 4308/2014.

ΦΠΑ:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 4819/2021, τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και διευρύνονται τα κριτήρια βάσει των οποίων η διάθεση αγαθών θεωρείται ως δωρεά.

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013):

i) Με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4819/2021, προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 19 του ΚΦΕ και προβλέπεται η μείωση του ποσού του φόρου κατά 20% επί δωρεών τροφίμων που διατίθενται για την ανακούφιση κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ενώ το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του υπόχρεου.

ii) Με το άρθρο 32 του ν. 4819/2021, τροποποιείται η παράγραφος 10 του άρθρου 24 (Φορολογικές Αποσβέσεις) του ν. 4172/2013 και ρυθμίζονται ζητήματα φορολογικών αποσβέσεων για το κόστος αναβάθμισης των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.).

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας:

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 79* (Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς) και την περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 80** [Μέτρα για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)] του ν. 4819/2021, προστίθενται αντίστοιχα οι φράσεις «περιβαλλοντικό τέλος» και «Τέλος ανακύκλωσης» στο Παράρτημα του ν. 4174/2013.

Έναρξη ισχύος των παραπάνω διατάξεων από τη δημοσίευση του ν. 4819/2021, ήτοι από 23-07-2021.

*Το προτεινόμενο άρθρο αφορά σε μέτρα για τη σταθερή μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί των πλαστικών σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, ενώ επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς ανεξαρτήτως του πάχους τοιχώματος, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

**Με το προτεινόμενο άρθρο λαμβάνονται μέτρα σε συμμόρφωση με την παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται από την 1η Ιουνίου 2022 τέλος ανακύκλωσης για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με σκοπό την αποθάρρυνση της χρήσης τους, αφού δεν είναι τεχνικά δυνατός ο διαχωρισμός τις ετικέτας αυτής και επομένως η ανακύκλωσή τους. Το τέλος αυτό αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ.