Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ο «Κωδικός 312» της Δήλωσης Φ.Π.Α και οι « Επιστρεπτέες Προκαταβολές»

Ο «Κωδικός 312» της Δήλωσης Φ.Π.Α και οι « Επιστρεπτέες Προκαταβολές»

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – BDO Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Περιεχόμενα

Η σπουδαιότητα του «Κωδικού 312» και οι στρεβλώσεις

Το Περιεχόμενο του «Κωδικού 312»

Αναλογία έκπτωσης (prorata) του ΦΠΑ κοινών εισροών

Η φύση της «Επιστρεπτέας προκαταβολής»

Προϋποθέσεις και Υποχρεώσεις για την επιστροφή μειωμένου ποσού

Αντιμετώπιση του “ποσού που δεν επιστρέφεται/επιδότηση” στην Φορολογία Εισοδήματος.

Χρόνος αναγνώρισης ( καταχώρησης ) του ποσού της ενίσχυσης, που δεν επιστρέφεται.

Συμπεράσματα – Εκτιμήσεις

1. Η σπουδαιότητα του «Κωδικού 312» και οι στρεβλώσεις

Μετά τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας, ο «Κωδικός 312 – «συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ» της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS), απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στο μέτρο ενίσχυσης των «Επιστρεπτέων Προκαταβολών» γιατί ο κωδικός αυτός επιλέχθηκε, ως μέτρο σύγκρισης του Κύκλου Εργασιών της επιχείρησης, μεταξύ των διαφόρων χρονικών περιόδων.

Η επιλογή αυτή ήταν «άστοχη» ως προς την ουσία της σύγκρισης ( μείωση του τζίρου ), αλλά «αναγκαία», ως μοναδική επιλογή σύγκρισης, αφού τα στοιχεία του τζίρου της επιχείρησης υποβάλλονται σε ετήσια βάση.

Εκτιμώ ότι θα μπορούσε, εδώ και καιρό, να βελτιωθεί η διαδικασία τέτοιων συγκρίσεων, ώστε η «σύγκριση» να είναι αντικειμενικότερη της υπάρχουσας.

Δείτε σχετικά και το άρθρο του Γιώργου Παπαδημητρίου (14-1-2021 ) : Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Εντελώς διαφορετική η πολιτική απόφαση από την εφαρμογή της στην πράξη – Προτεινόμενες διορθώσεις : «Δεύτερο λάθος, είναι η χρήση του κωδικού 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, ως μέσον ελέγχου για τη μείωση του τζίρου.»

Γενικότερα είναι απαραίτητη μια σύγκριση του συνόλου των ενισχύσεων ( ανεξαρτήτως μορφής ) που δόθηκαν ( τα στοιχεία υπάρχουν στις διάφορες «πλατφόρμες» ), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης και κατά συνέπεια η διόρθωση των ενδεχόμενων αδικιών.

2. Το Περιεχόμενο του «Κωδικού 312»

« 2. Με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1082/2015, ΠΟΛ 1191/2015 και ΠΟΛ.1093/2016, δόθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Π.Α. Ειδικά για την συμπλήρωση των ενδείξεων: – Στον κωδικό 310 δόθηκε η οδηγία για την αναγραφή της αξίας των εξαιρουμένων από τον ΦΠΑ πράξεων (π.χ. επιδοτήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, οικονομικών ενισχύσεων από ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού, λοιπών οικονομικών ενισχύσεων, μερισμάτων δικηγόρων, εσόδων από συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, κ.λ.π.). – Στον κωδικό 312 δόθηκε η οδηγία για την αναγραφή του κύκλου εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διακανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών, και διευκρινίστηκε ότι στο ποσό του κωδικού αυτού δεν καταχωρούνται οι εξαιρούμενες πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στον κωδικό «310» π.χ. αποζημιώσεις, μέρισμα δικηγορικού συλλόγου κλπ, με εξαίρεση τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1056/2002, οι οποίες συνεχίζουν να καταχωρούνται στον κωδικό αυτό. ….

5. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι: Τα ποσά που εισπράττονται από τους υποκείμενους στο φόρο που έχουν υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α ως επιδότηση τόκων υφισταμένων επιχειρηματικών δανείων και ως κρατική συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τέθηκε η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή , η οποία έγινε με επιστροφή μέρους του Δώρου Πάσχα στους πληττόμενους εργοδότες σε χρήμα, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου που εισπράττονται στους κωδικούς 310 και 312. Τα ποσά που εισπράττονται ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. στον κωδικό 310 και δεν συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 312. Τα ποσά που εισπράττονται ως ενίσχυση με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής δεν καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο είσπραξής τους. Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που δεν επιστρέφεται καταχωρίζεται στους κωδικούς 310 και 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α., όπως κοινοποιήθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1082/2015, ΠΟΛ 1191/2015 και ΠΟΛ 1093/2016.» ( Απόφαση Ε.2185/2020 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 ) .

Δείτε σχετικά και το Άρθρο του Φώτη Τσιατούρα :

Απεικόνιση μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω covid-19 στην δήλωση ΦΠΑ και εάν συμπεριλαμβάνονται στο κλάσμα της pro-rata [13-10-2020]

Με βάση τα ανωτέρω στον «Κωδικό 312» αναγράφονται τα εξής :

Είδος Πράξης

Σχετική Απόφαση

Κωδ. 312: Γράψτε τον κύκλο εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διακανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών. Για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών αφαιρέστε από το σύνολο των εκροών (φορολογητέων, απαλλασσόμενων και εξαιρούμενων) που έχουν περιληφθεί στους κωδικούς 301 έως και 310, τις πράξεις που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α

ΠΟΛ.1082/6.4.2015

Κωδ. 312: Στο ποσό του κωδικού αυτού δεν καταχωρούνται οι εξαιρούμενες πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στον κωδικό «310» π.χ. αποζημιώσεις, μέρισμα δικηγορικού συλλόγου κλπ, με εξαίρεση τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1056/11.2.2002, οι οποίες συνεχίζουν να καταχωρούνται στον κωδικό αυτό.

ΠΟΛ.1191/11.8.2015

[ Καταχωρίζεται στον Κωδ. 312 ( όταν εισπράττεται ) ] Η επιδότηση τόκων υφισταμένων επιχειρηματικών δανείων

Ε.2185/18-11-2020

[ Καταχωρίζεται στον Κωδ. 312 ( όταν εισπράττεται ) ] Η κρατική συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα των εργαζομένων

Ε.2185/18-11-2020

ΔΕΝ Καταχωρίζονται στον Κωδ. 312. Τα ποσά που εισπράττονται ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ε.2185/18-11-2020

[ Καταχωρίζονται στον Κωδ. 312 ( όταν ”θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης ” ) ] Τα ποσά που εισπράττονται ως ενίσχυση με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Ε.2185/18-11-2020

Επιχορηγήσεις μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» : .. συνάγεται ότι τα εν λόγω ποσά των ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

Άρθρο του Φώτη Τσιατούρα

Άρα, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι : Η Φορολογική Διοίκηση, απαιτεί την καταχώρηση του ποσού μη επιστροφής μέρους της ενίσχυσης («Επιστρεπτέα προκαταβολή» στον «Κωδικό 312».

3. Αναλογία έκπτωσης (prorata) του ΦΠΑ κοινών εισροών

α) « ΙΙ. Πότε οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις προσδιορίζουν την αναλογία έκπτωσης (prorata) του ΦΠΑ κοινών εισροών

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο υποκείμενος χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. φορολογητέες, απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης, φορολογητέες εκτός Ελλάδος) και για την πραγματοποίηση πράξεων που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. απαλλασσομένων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης κ.λπ.), ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών που αφορά τις πράξεις αυτές ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου. Επισημαίνεται ότι δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠA δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών). Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρονομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγομένων στο φόρο, τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (σχετ. και η Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ.1056/2002)….

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στον κωδικό 310 της δήλωσης ΦΠΑ θα πρέπει να αναγράφονται τα ποσά επιδοτήσεων – οικονομικών ενισχύσεων, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης – pro rata (θα προστεθούν στον παρονομαστή) στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγομένων στο φόρο, τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. ( Από το άρθρο του Φώτη Τσιατούρα) β) «3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1056/2002 μεταξύ άλλων διευκρινίστηκε ότι « δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών). Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρονομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγόμενων στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης…»». ( Απόφαση Ε.2185/2020 )

Άρα, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι : Δεν δημιουργείται ( Prorata ) κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ ( Δηλ. Δεν έχει δραστηριότητα που απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α ).


α) Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής – ΣΛΟΤ 957/4-8-2020

« [ Ορίζεται ως] επιστρεπτέα προκαταβολή: «η ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ….»

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή συγκεντρώνει, κατά βάση, τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της επιχορήγησης, δεδομένου ότι μεταφέρονται πόροι, ως κρατική ενίσχυση, σε ανταπόδοση, από την οικονομική οντότητα, για μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που να σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες (πχ μη απόλυση εργαζομένων). Η κρατική ενίσχυση παρέχεται τόσο με άτοκη, κατ’ αρχάς, και, εν συνεχεία, με χαμηλότοκη χρηματοδότηση, όσο και με χαριστικό δάνειο για το 30% ή το 40% της επιστρεπτέας προκαταβολής σε περίπτωση που πληρωθούν συγκεκριμένοι όροι από την οικονομική οντότητα που πλήττεται λόγω της πανδημίας…. Οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά 30% ή 40% τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση…» β) Σύμφωνα με το Άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι του 4308/2014 : «.. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται [ Δηλαδή καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία ] αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται [ Σημ.: καταρχήν η «επιστρεπτέα προκαταβολή», έχει εισπραχθεί ως «δάνειο» και όχι ως «επιδότηση» ] ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους [ Σημ.: δεν υπάρχει κανενός είδους έγκριση για τη μη επιστροφής μέρους της ενίσχυσης («επιστρεπτέας προκαταβολής»)] και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά.»

Επίσης σύμφωνα με την Λογιστική Οδηγία εφαρμογής « 23.1.2 Οι κρατικές επιχορηγήσεις, είτε αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε επιχορήγηση εξόδων, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους, και με την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν. Συνήθως, η έγκριση των επιχορηγήσεων θεωρείται οριστική, όταν η οντότητα έχει τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν τη χορήγησή τους. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται, αναλόγως.»

Επισήμανση

Σχετικά τον Λογιστικό χειρισμό της «επιστρεπτέας προκαταβολής» , δείτε :

α) Το σύνολο της απόφασης ΣΛΟΤ 957/4-8-2020

β) Λογιστική αντιμετώπιση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ( άρθρο του Πολύκαρπου Γιώτη )

Καταρχήν για όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές : Δείτε το χρηστικό άρθρο του κόμβου: Επιστρεπτέα προκαταβολή – Υποχρεώσεις – ρήτρες και λοιπές χρηστικές πληροφορίες

Προϋποθέσεις και Υποχρεώσεις

α) Διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων

Επιστρέφεται μειωμένη κατά 40%

Επιστρέφεται μειωμένη κατά 30%

Επιστρεπτέα προκαταβολή Ι

Εφόσον οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020 , βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021 .*

Εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς της παρ. 10 και 11 της απόφασης ΓΔΟΥ 94/2.5.2020

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ

Εφόσον οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Ιουνίου 2020 , βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Ιουνίου 2021.*

Εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς της παρ. 10 και 11 της απόφασης ΓΔΟΥ 148/3.7.2020

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ

Εφόσον οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους , διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021. **

Εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς της παρ. 10 και 11 της απόφασης ΓΔΟΥ 233/11.10.2020

Επιστρέφεται μειωμένη κατά 5 0%

Επιστρέφεται μειωμένη κατά 40%

Επιστρεπτέα προκαταβολή IV

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021 Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. *** [ΓΔΟΥ 281/13.11.2020]

Επιστρεπτέα προκαταβολή V

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 30η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα εδάφια Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. **** [ΓΔΟΥ 19/2021]

Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙ

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 30η Ιουνίου 2021 , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα εδάφια Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. ***** [ΓΔΟΥ 232/1.3.2021]

* Για την πλήρωση της προϋπόθεσης, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 31η Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. ** Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε την 1η Μαρτίου 2020, η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται εφόσον διατηρήσει κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις *** Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. **** Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. ***** Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Άρα έχει παρέλθει ο χρόνος δέσμευσης αυτής της υποχρέωσης ( μόνο για τις «Επιστρεπτέες Προκαταβολές 1 και 4 ») και η επιχείρηση γνωρίζει, την εκπλήρωση ή όχι του όρου αυτού.

β) Προσκόμιση δικαιολογητικών [ Αφορά το σύνολο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» ]

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου , οφείλει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως το χρόνο που αναφέρεται στον ως άνω πίνακα.

Δικαιολογητικά

Επιστρεπτέα προκαταβολή Ι

Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Δεν απαιτούνται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων.

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ

Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Δεν απαιτούνται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ

Επιστρεπτέα προκαταβολή IV

Επιστρεπτέα προκαταβολή V

Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙ

Επιπλέον δικαιολογητικά

Επιστρεπτέα προκαταβολή Ι

– Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: – ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν υψηλότερος του 7,5 και – ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) ήταν κάτω του 1,0. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ

Επιστρεπτέα προκαταβολή IV

Επιστρεπτέα προκαταβολή V

Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙ

Σημείωση – Οι επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή δυνάμει του Κανονισμού de minimis δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών.

Είδος Προκαταβολής

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Επιστρεπτέα προκαταβολή Ι

30η Ιουνίου 2021 – (ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 άρθρο 9 παρ. 2)

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙ

30η Ιουνίου 2021 – (ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 άρθρο 11 παρ. 2)

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ

30η Ιουνίου 2021 – (ΓΔΟΥ 233/11.10.2020 άρθρο 10 παρ. 2)

Επιστρεπτέα προκαταβολή IV

30η Ιουνίου 2021 – (ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 άρθρο 10 παρ. 2)

Επιστρεπτέα προκαταβολή V

30η Ιουνίου 2021 – (ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 άρθρο 11 παρ. 2)

Επιστρεπτέα προκαταβολή VΙ

30η Ιουνίου 2021 – (ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 άρθρο 11 παρ. 2)

Άρα δεν έχει παρέλθει ο χρόνος για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης, η οποία αφορά τις επιχειρήσεις εφόσον έχουν ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.

γ) Έλεγχος σώρευσης [ Αφορά το σύνολο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» ]

«3 . Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. ….. 4 . Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος. Ειδικά για τις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του Γεωργικού Κανονισμού de minimis, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα στοιχεία που διαθέτει στο πληροφορικό του σύστημα. 5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12 όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport». (ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 )

Άρα δεν υπάρχουν τεκμήρια σε γνώση της επιχείρησης που να αποδεικνύουν, ότι ολοκληρώθηκε ο ανωτέρω προαπαιτούμενος «απολογιστικός έλεγχος» , ο οποίος αφορά τις επιχειρήσεις είτε έχουν ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, είτε βάσει του Κανονισμού de minimis .

δ) Επισήμανση Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται θα εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet/ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή». (Ακόμα δεν έχει γίνει)

Μέχρι σήμερα, δεν έχει σωθεί καμία ένδειξη ή έστω κάποια αρχική έγκριση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για το ποσό της δικαιούμενης επιδότησης ( μέρος που δεν επιστρέφεται ).

6. Αντιμετώπιση του «ποσού που δεν επιστρέφεται/επιδότηση» στην Φορολογία Εισοδήματος.

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

7. Χρόνος αναγνώρισης ( καταχώρησης ) του ποσού της ενίσχυσης, που δεν επιστρέφεται.


α) Από το άρθρο του Πολύκαρπου Γιώτη :
Επιστρεπτέα προκαταβολή – Χρόνος αναγνώρισης του οφέλους ως έσοδο [15-12-2020]

« Δ. Χρόνος αναγνώρισης εσόδου από κρατική επιχορήγηση. Κρατικές επιχορηγήσεις .. Λαμβάνοντας υπόψιν τις προϋποθέσεις που θέτουν όλες οι αποφάσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή (ΓΔΟΥ 94, ΓΔΟΥ 148, ΓΔΟΥ 233, και ΓΔΟΥ 281), προκειμένου να επιστραφεί μέρος μόνο της ενίσχυσης (επιστρεπτέα προκαταβολή), είτε αυτές αφορούν στον κύκλο εργασιών (μόνο για ΓΔΟΥ 94, ΓΔΟΥ 148 και ΓΔΟΥ 233) είτε στον αριθμό προσωπικού (ΓΔΟΥ 94, ΓΔΟΥ 148, ΓΔΟΥ 233, και ΓΔΟΥ 281), η συμμόρφωση με αυτές γίνεται οριστική εντός της χρήσης 2021. Ειδικότερα όσον αφορά το κριτήριο του κύκλου εργασιών το ποσοστό μείωσης του οριστικοποιείται εντός της χρήσης 2021 καθώς η ενίσχυση (επιστρεπτέα προκαταβολή), λαμβάνεται εντός της χρήσεως 2020. Αντίστοιχα οι κρίσιμες ημερομηνίες για την συμμόρφωση αναφορικά με το κριτήριο του αριθμού προσωπικού είναι η 31η Μαρτίου 2021 για τις ΓΔΟΥ 94 και ΓΔΟΥ 281, η 1η Ιουνίου 2021 για την ΓΔΟΥ 148 και η 1η Αυγούστου 2021 , για την ΓΔΟΥ 233 (Βλέπε ανωτέρω παράγραφο Α). Εφόσον της αναγνώρισης του εσόδου από κρατική επιχορήγηση προηγείται η αναγνώριση της επιχορήγησης ως υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4308/2014 και με την οριστικοποίηση του μη επιστρεπτέου μέρους της κρατικής ενίσχυσης (επιστρεπτέα προκαταβολή) να προκύπτει εντός της χρήσης 2021, η αναγνώριση αυτού ως έσοδο από επιχορήγηση σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμάτευση του ΣΛΟΤ (957 ΕΞ/4.8.2020), θα γίνει εντός της χρήσης 2021. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την ευεργετική διάταξη της επιστρεπτέας προκαταβολής οντότητες που δεν απασχολούν εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας εντός της χρήσεως 2020, η προϋπόθεση διατήρησης του προσωπικού που αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν θα είχε πρακτική εφαρμογή. Με πιο απλά λόγια αφού ο ήδη μηδενικός αριθμός εργαζομένων της οντότητας δεν θα μπορούσε πρακτικά να μειωθεί περαιτέρω, η οριστικοποίηση του μη επιστρεπτέου μέρους της κρατικής ενίσχυσης (επιστρεπτέα προκαταβολή) αναφορικά με το κριτήριο διατήρησης του προσωπικού (π.χ. σύμφωνα με την απόφαση ΓΔΟΥ 281), θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι προκύπτει εντός της χρήσης 2020. »

β) Προϋποθέσεις και «εύλογη βεβαιότητα»

Με βάση τα ανωτέρω ( κεφ. 4 και 5 ), συνοπτικά προκύπτουν τα εξής :

α) Διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων : Υπάρχει βεβαιότητα μόνο για τις «Επιστρεπτέες Προκαταβολές 1 και 4 »)

β) Προσκόμιση δικαιολογητικών : Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης, η οποία αφορά τις επιχειρήσεις εφόσον έχουν ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.

γ) Έλεγχος σώρευσης : Δεν έχει ολοκληρώθηκε ο προαπαιτούμενος «απολογιστικός έλεγχος» , ο οποίος αφορά τις επιχειρήσεις είτε έχουν ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, είτε βάσει του Κανονισμού de minimis.

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις (β) και (γ) αφορούν το σύνολο της «επιστρεπτέας προκαταβολής»), που δόθηκε.

δ) Εγκρίσεις : Δεν υπάρχει κανενός είδους έγκριση για τη μη επιστροφής μέρους της ενίσχυσης («επιστρεπτέας προκαταβολής»), η έγκριση που έχει δοθεί αφορά την λήψη της «επιστρεπτέας προκαταβολής», μόνο ως δανείου.

8. Συμπεράσματα – Εκτιμήσεις

Ο χρόνος καταχώρησης ( «αναγνώρισης») ενός λογιστικού γεγονότος ανήκει στο πεδίο εφαρμογής της Λογιστικής Νομοθεσίας ( Ν. 4308/2014 ).

Σύμφωνα με το ΣΛΟΤ ( 957/2020), η καταχώρηση γίνεται «Οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα..», χωρίς φυσικά να εξετάζει τα πραγματικά γεγονότα, της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Με βάση τα ανωτέρω ( βλ. σύνοψη στο κεφ. 7β), είναι δύσκολο να αποφασίσει η Διοίκηση μιας επιχείρησης για τον χρόνο καταχώρησης ( «αναγνώρισης» ) της « μη επιστρεπτέας προκαταβολής», στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και κατά συνέπεια στην Δήλωση Φ.Π.Α. Αν δηλαδή, για τις «Επιστρεπτέες Προκαταβολές 1 και 4 », θα είναι η 31η Μαρτίου 2021 ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Το θέμα είναι «Εκτίμηση» (*) της Διοίκησης της Επιχείρησης, για το αν πληρούνται τα κριτήρια της αναγνώρισης ή όχι.

(*) Λογιστική εκτίμηση (accounting estimate): Η εκτίμηση της οντότητας, με βάση διαθέσιμες πληροφορίες, αναφορικά με την παρούσα κατάσταση, τα αναμενόμενα οφέλη, και τις δεσμεύσεις που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, η εκτίμηση για το χρόνο εμφάνισης των ωφελειών από ένα περιουσιακό στοιχείο ( Ν. 4308/2014 – Ορισμοί ).

Κατά την εκτίμησή μου, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης οποιαδήποτε «κρατικής ( αρχικής έστω) έγκρισης » ( δείτε ανωτέρω 4β ), αλλά και των άλλων προαπαιτούμενων, οι «Επιστρεπτέες Προκαταβολές 1 και 4 », πρέπει να «αναγνωριστούν/ καταχωρηθούν» μετά την 31η Μαρτίου 2021 ( δηλαδή σε μεταγενέστερη ημερομηνία) και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Επισημαίνω πάλι ότι η έγκριση έχει δοθεί για την « επιστρεπτέα προκαταβολή» ως δάνειο.

Σε κάθε περίπτωση λόγω της σημαντικότητας του θέματος και της δημιουργίας «ασφάλειας δικαίου» είναι αναγκαία, η διευκρίνηση των αρμοδίων Κρατικών Αρχών, πριν την προθεσμία υποβολής της Δήλωσης του Φ.Π.Α μηνός Μαρτίου ή Ιανουαρίου-Μαρτίου.