Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παιδικοί Σταθμοί – ΚΔΑΠ: Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις από τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2021-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.
Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, τηλ. 213-1320600
fax: 210-5214666

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ / ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προκειμένου να καταρτίσει ενδεικτικό και µη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων/∆οµών, προς διευκόλυνση – ενημέρωση των ωφελούμενων – κατόχων “αξιών τοποθέτησης” (vouchers) της παραπάνω δράσης

Καλεί:
– Τους Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς
– Τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
– Τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και
– Τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Ατόµων µε Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.µεΑ.)

να δηλώσουν συµµετοχή στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης µέχρι τις 30/6/2021, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε Βρέφη, Προνήπια, Παιδιά και Άτομα µεΑ των ωφελούμενων/κατόχων «Αξίας Τοποθέτησης» (vouchers), εάν επιθυμούν να εµφανίζονται στον αρχικό Ενδεικτικό Κατάλογο Φορέων / ∆οµών.

Η συµµετοχή είναι δυνατή και µετά την ανάρτηση του αρχικού Ενδεικτικού Πίνακα, και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αλλά όχι αργότερα από τις 2/5/2022.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς µε τον ΑΦΜ τους και τον ειδικό κωδικό που ήδη διαθέτουν ή θα αποκτήσουν κατά την είσοδό τους στην ειδική εφαρμογή, θα µπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων / ∆οµών, ακολουθώντας τις αντίστοιχες Οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή.

Επικοινωνία: [email protected]