Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση αιτήσεων έως 16.6.2021 για την ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 56801/19.5.2021 με την οποία δίνεται παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19» (Β’ 900)

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Άρθρο 1

1. Η παρ. 5 της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19» (Β’ 900), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 32797/18.3.2021 (Β’ 1062), 36982/29.3.2021 (Β’ 1219) και 46570/20.4.2021 (Β’ 1629) όμοιες αποφάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 19.03.2021 ώρα 12.00 και λήξης η 16.6.2021 ώρα 15:00».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του κεφαλαίου 6 της αναλυτικής πρόσκλησης που επισυνάπτεται στην υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 (Β’ 900) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 19.3.2021 ώρα 12.00 και λήγει την 16.6.2021 ώρα 15.00».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου