Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση για τις δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού 2019 και μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων

27 Ιανουάριος 2021

Παράταση για τις δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού 2019 και μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων

Οι νέες προτεινόμενες διατάξεις για την παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019, την παράταση της είσπραξης του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, και την υπαγωγή έως και 31.12.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) των εισιτηρίων (δικαίωμα εισόδου) σε ζωολογικούς κήπους, όπως κατατέθηκαν στη Βουλή με το νέο νομοσχέδιο  έχουν ως εξής:

 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Άρθρο 35

  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι τις 26 Μαρτίου του 2021 η προθεσμία είσπραξης από τις τελωνειακός αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής τον μήνα Δεκέμβριο του 2020.

  Η εν λόγω διάταξη προτείνεται στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αλκοολούχων προϊόντων και της αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων που έχουν προκόψει από την αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.

  Άρθρο 36

  Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η προσθήκη περίπτωσης υπηρεσιών στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) για την υπαγωγή έως και 31.12.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) των εισιτηρίων (δικαίωμα εισόδου) σε ζωολογικούς κήπους, με στόχο τη μείωση των τελικών τιμών των εισιτηρίων αυτών, καθώς και την τόνωση της ζήτησής τους.

  Άρθρο 37

  Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019, προκειμένου να μην επιβληθούν οι κυρώσεις της εκπρόθεσμης δήλωσης.
   

 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 35
  Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων

  Παρατείνεται έως την 26η Μαρτίου 2021 η είσπραξη από τις τελωνειακός αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής τον μήνα Δεκέμβριο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και την παρ.5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (Α’ 265). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001.

  Άρθρο 36
  Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων -Τροποποίηση Παραρτήματος 111 Κώδικα ΦΠΑ

  Στο Κεφάλαιο Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’ 248) μετά την παρ. 1β προστίθεται παρ. 1γ ως εξής:

  «1γ. Εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κήπους».

  Άρθρο 37
  Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 – Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ

  Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 63 ως εξής:

  «63. Εξαιρετικά οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 θεωρούνται εμπρόθεσμες.

  Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υποβληθούν μετά την 26η Φεβρουάριου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

  Τυχόν πρόστιμα και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την 28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται. Οι τόκοι ή τα πρόστιμα που τυχόν έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»