Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής εκ-πτωτικής περιόδου του έτους 2021.

1 Μάρτιος 2021

Παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής εκ-πτωτικής περιόδου του έτους 2021.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπ.ανάπτυξης  25234/27.1.2021 σχετικά με την παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής εκπτωτικής περιόδου του έτους 2021.

Άρθρο 1

Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. (α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου