Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων

Με το άρθρο Έβδομο του νομοσχεδίου του ΥΠ.Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή, π

αρατείνεται έως την 31η.12.2022, αντί έως την 23η.9.2022, όπως ισχύει, η προβλεπόμενη διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων και προβλέπεται ότι σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του ποσού αυτόματης επιστροφής της υπερβάλλουσας φαρμακευτικής δαπάνης προκύπτει αρνητικό ποσό clawback, οι υπολογισμένες πάσης φύσεως εκπτώσεις, επιστροφές και ωφελήματα θα συμψηφισθούν με ποσό clawback επόμενου εξαμήνου.
 
 
 Αιτιολογική έκθεση
 
 Άρθρο έβδομο: Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται η ανάγκη της ρύθμισης της διαδικασίας και του τρόπου υπολογισμού των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων που έχουν χορηγήσει οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), στο πλαίσιο συμφωνιών ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η.7.2021, δηλαδή την επομένη της δημοσίευσης του ν. 4812/2021 (Α’ 110), και μέχρι την 31η.12.2022. Περαιτέρω προβλέπεται ότι οι άνω εκπτώσεις, επιστροφές, ωφελήματα θα υλοποιηθούν -συμψηφιστούν με το ποσό αυτόματης επιστροφής (claw back) του πρώτου ή δευτέρου εξαμήνου 2022 των ΚΑΚ.
 Άρθρο έβδομο: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να δρομολογηθεί ο καταλογισμός των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) πρώτου και δευτέρου εξαμήνου του έτους 2022, αφού θα έχει ρυθμιστεί η διαδικασία υπολογισμού και ο τρόπος των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων που έχουν χορηγήσει οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας, στο πλαίσιο συμφωνιών ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η.7.2021 και μέχρι την 31η.12.2022.
 
  Προτεινόμενη διάταξη
 
 Άρθρο έβδομο
Παράταση διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο ενενηκοστό ν. 4812/2021

 
Στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημόσιων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται, ώστε να διευρυνθεί το χρονικό πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, β) στην παρ. 3 προστίθεται νέο, τρίτο, εδάφιο, γ) προστίθεται παρ. 5, και το άρθρο ενενηκοστό διαμορφώνεται ως εξής:
 «Άρθρο ενενηκοστό
 Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων
 1. Ο υπολογισμός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η.6.2019 μέχρι τη 31.12.2022, καί εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών με ΚΑΚ ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Πάσης φύσεως πιστώσεις που δεν έχουν ήδη παρασχεθεί στα νοσοκομεία κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται ανά νοσοκομείο συγκεντρωτικά και γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στον αντίστοιχο ΚΑΚ ή φαρμακευτική εταιρεία, ο οποίος χορηγεί ισόποση πίστωση στο νοσοκομείο εντός μηνός από τη γνωστοποίηση.
 2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαβιβάζει αμελλητί με πράξη του Προέδρου της εμπιστευτικά το σύνολο των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών στον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τους οποίους διαβιβάζονται οι συμφωνίες για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, και οι οποίοι υποχρεούνται κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στην υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προσδιορίζονται όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμφωνιών, εξειδικεύεται το περιεχόμενο της δήλωσης και ορίζεται κάθε συναφές ζήτημα με την υλοποίηση του παρόντος. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η Ιουνίου 2019 και μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021, υλοποιούνται με τον υπολογισμό της αυτόματης επιστροφής (claw back) του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η Ιουλίου 2021 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, υλοποιούνται με τον υπολογισμό της αυτόματης επιστροφής (claw back) του πρώτου ή δεύτερου εξαμήνου του έτους 2022.
 4. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας δύναται, προς τον σκοπό υπολογισμού και επιβολής του claw back της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων Νοσοκομείων και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά το σκέλος που προκύπτει από κλειστούς Προϋπολογισμούς και συμφωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών φαρμάκων, να λαμβάνει τη συνδρομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των επιμέρους διευθύνσεών του και ιδίως της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Όλοι οι υπάλληλοι των ανωτέρω διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου συμφωνιών και κλειστών προϋπολογισμών του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται στην υπογραφή προηγούμενης δήλωσης εμπιστευτικότητας.
 5. Αν κατά τον υπολογισμό του ποσού αυτόματης επιστροφής της υπερβάλλουσας φαρμακευτικής δαπάνης προκύπτει αρνητικό ποσό claw back, οι υπολογισμένες κατά τα ανωτέρω πάσης φύσεως εκπτώσεις, επιστροφές και ωφελήματα δύνανται νασυμψηφισθούν με ποσό claw back επόμενου εξαμήνου.».
 
Source