Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μεταξύ άλλων διατάξεων προβλέπεται και η παράταση στο καθεστώς των κινήτρων για τους φορολογούμενους, προκειμένου να προβούν σε λήψη υπηρεσιών από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της οικοδομικής δραστηριότητας σχετικά με την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους κλάδους της αγοράς που ασχολούνται με τις ίδιες ή και συναφείς δραστηριότητες.

Αιτιολογική

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, επεκτείνεται κατά δύο επιπλέον έτη, η παροχή έκπτωσης φόρου κατά σαράντα τοις εκατό (40%) για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους. Προβλέπεται πως η έκπτωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων παρέχεται για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί της προβλεπόμενης ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2022, κατανεμημένη ισόποσα, όπως ισχύει και σήμερα, σε περίοδο τεσσάρων (4) φορολογικών ετών και για ανώτατο συνολικό ύψος δαπανών ως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου, αποτελεί η απόδειξή τους μέσω νομίμων παραστατικών και η εξόφλησή τους, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συγκαταλέγονται στο πλαίσιο των παρεχόμενων κινήτρων που χορηγούνται για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 5

Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 66 ν. 4646/2019

Η παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) τροποποιείται με την παράταση της ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Οι διατάξεις του άρθρου 39Β, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 16 του παρόντος, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 έως και 31.12.2024.».

Source