Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσω ψηφιακών υποδομών και άλλες ρυθμίσεις με τροπολογία του Υπ. Υγείας

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας»

Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται κατά τρεις (3) ακόμα μήνες, ήτοι έως την 30η. 11.2021, αντί έως την 31η.8.2021 που ισχύει σήμερα, η προθεσμία κατά την οποία η Επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.2.2018 κ.υ.α. με σκοπό την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς.   (άρθρο 1)

2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, δύναται να παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για τρεις (3) ακόμα μήνες, ήτοι έως την 31η.3.2022, αντί έως την 3η.12.2021 που ισχύει σήμερα, οι οριζόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) με τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, εκτός αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι διαδικασίες σύναψης σχετικών συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις ανάγκες αυτές.(άρθρο 2)

3. α. Παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στους ιατρούς που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλει, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων, αίτηση για ειδίκευση στις ειδικότητες της εσωτερικής παθολογίας, της πνευμονολογίας – φυματιολογίας και της αναισθησιολογίας, να προσέλθουν άμεσα για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο προτίμησης της αίτησής τους για ειδίκευση, ενόψει της συνεχιζόμενης ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

β. Η απασχόληση των ως άνω ιατρών διενεργείται με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., με ανώτατη χρονική διάρκεια έως έξι (6) μήνες και δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου σε κενή θέση ειδικευόμενου οποιοσδήποτε ειδικότητας και οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι όμοιες με τις αποδοχές των ειδικευόμενων ιατρών.(άρθρο 3)

4. Προστίθενται το επικουρικό ιατρικό προσωπικό και οι ειδικευόμενοι ιατροί σε αυτούς που μπορούν, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εκτός του τακτικού ωραρίου εργασίας τους και του προγράμματος εφημεριών, με αμοιβή, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελούνται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των κλινικών δοκιμών φαρμάκων. (άρθρο 4)

5. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης παραμονής στην υπηρεσία έως την 30η.6.2022, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στους Ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική οχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η. 12.2021, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, καθώς και στους ιατρούς κλάδου του Ε.Σ.Υ., των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2020 για τον ίδιο λόγο, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2021, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 90 του ν. 4745/2020 παράταση χρόνου παραμονής, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 5)

6. α. Παρέχεται η δυνατότητα, σε ιατρούς, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της πνευμονολογίας-φυματιολογίας και της εσωτερικής παθολογίας σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., να παρατείνουν την παραμονή τους σε αυτά ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω ιατροί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον εκπληρώσουν υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά την έγκριση της αίτησής τους.

β. Με υ.α. παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης περισσότερων ειδικοτήτων στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.  (άρθρο 6)

7. α. Παρατείνονται έως την 30η.6.2022 από την κατά περίπτωση λήξη της διάρκειας ισχύος τους, οι μνημονευόμενες συμβάσεις προμηθειών του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Σε περίπτωση ολοκλήρωσης προ της παρέλευσης του έτους, των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων ίδιου αντικειμένου με τις παρατεινόμενες, η ισχύς των τελευταίων λήγει αυτοδίκαια, (άρθρο 7)

β. Χορηγείται και με απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας (σήμερα προβλέπεται μόνο με αποφάσεις Διοικητών Υ.ΠΕ.), η αποζημίωση των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ των αναφερόμενων ειδικοτήτων που μετακινούνται σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, (άρθρο 8)

γ. Ρυθμίζονται ζητήματα διοικητικής φύσεως σχετικά με τη διάρθρωση της ιατρικής υπηρεσίας νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 9)

δ. Προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και έφηβους μέσω ψηφιακών υποδομών και παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με την εφαρμογή των ανωτέρω, (άρθρο 10)

Αιτιολογική

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015

Άρθρο 2: Δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 3: Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού που έχει κάνει αίτηση για ειδίκευση στις ειδικότητες της πνευμονολογίας-φυματιολογίας, εσωτερικής παθολογίας και αναισθησιολογίας.

Άρθρο 4: Συμμετοχή επικουρικού ιατρικού προσωπικού και ειδικευόμενων ιατρών σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα – τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 2519/1997 (Α’ 165)

Άρθρο 5: Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 6: Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 7: Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Άρθρο 8: Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων – προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118)

Άρθρο 9: Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσω ψηφιακών υποδομών

Άρθρο 10: Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας


Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1

Είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή της ημερομηνίας υποβολής της γνωμοδότησης της Επιτροπής για τον καθορισμό των δικαιούχων, του ύψους, των όρων και των προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Άρθρο 2

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 3

Οι αυξημένες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας με ιατρικό προσωπικό που, λόγω της μακρόχρονης αναμονής για την

τοποθέτησή του, προκειμένου να αρχίσει την εκπαίδευση για τη λήψη τίτλου ειδικότητας, θα έμενε αναξιοποίητο.

Άρθρο 4

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο επικουρικό ιατρικό προσωπικό και τους ειδικευόμενους ιατρούς να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών.

Άρθρο 5

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μη διαταραχτεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και να μη στερηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας πολυάριθμο ιατρικό δυναμικό που, λόγω της ειδικότητας και της εμπειρίας του, συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχή έκβαση της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 6

Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία για την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί σε δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες δημόσιας υγείας που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 7

Η παράτασή ισχύος των συμβάσεων για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος και τον ορολογικό έλεγχο των ομάδων αίματος κρίνεται αναγκαία, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διεξαγωγή των διεθνών διαγωνισμών για την προμήθειά τους και εξακολουθεί να διενεργείται ο επιβεβλημένος για τη δημόσια υγεία ορολογικός έλεγχος του αίματος προς μετάγγιση.

Άρθρο 8

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, για λόγους ίσης μεταχείρισης των ιατρών κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) συγκεκριμένων ειδικοτήτων ή κατόχων πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία που μετακινούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με αυτούς που μετακινούνται με απόφαση Διοικητή ή Διοικητών Υ.Πε, προκειμένου να λαμβάνουν και αυτοί την αποζημίωση των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για την εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση στο πλαίσιο μετακίνησης.

Άρθρο 9

Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εφήβους και παιδιά σε περιοχές που δεν υφίστανται Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Άρθρο 10

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον προσωρινό προϊστάμενο τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του Νοσοκομείου, ο οποίος διαθέτει βαθμό Διευθυντή και είναι επιστημονικώς υπεύθυνος του τμήματος που προΐσταται, να υποβάλλει αίτηση ενδιαφέροντος για τη θέση του προϊσταμένου της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή Τομέα.


Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: εργαζόμενοι που είναι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 2: προσωπικό φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων αυτού φορέων

Άρθρο 3: ειδικευόμενους που έχουν κάνει αίτηση για άσκηση στην ειδικότητα

Άρθρο 4: επικουρικούς και ειδικευόμενους ιατρούς

Άρθρο 5: ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) που λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας

Άρθρο 6: ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων που δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου

Άρθρο 7: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ασθενείς που χρήζουν μετάγγισης

Άρθρο 8: ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ή ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, γενικής ιατρικής, πνευμονολογίας, κατόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική που μετακινούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 9: παιδιά και εφήβους

Άρθρο 10: Ιατρική Υπηρεσία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση και την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί της επεξεργασίας και υποβολής πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και περί της εκπόνησης από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στους συναρμόδιους υπουργούς της τελικής γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α’ και β’ της παρ. 2 και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ’ της παρ. 2 και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.11.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας με την υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞΟ) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.».

Άρθρο 2

Δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας

Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της δυνατότητας παράτασης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις οποίες, βάσει συγκεκριμένων διατάξεων, έχει προσληφθεί προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παράτασης και ως προς την επιφύλαξη ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης σχετικών συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις ανάγκες αυτές, και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν υλοποιηθεί βάσει των άρθρων 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), ένατου, παρ. 20α του ν. 4057/2012 (Α’ 54), 63 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191), 3 του ν. 4542/2018 (Α’ 95), 13 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) και 17 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), με τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, δύνανται, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, να παραταθούν έως τις 31.3.2022, εκτός αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι διαδικασίες σύναψης σχετικών συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις ανάγκες αυτές.».

Άρθρο 3

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού που έχει κάνει αίτηση για ειδίκευση στις ειδικότητες της πνευμονολογίας-φυματιολογίας, εσωτερικής παθολογίας και αναισθησιολογίας
1. Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλει, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αίτηση για ειδίκευση στις ειδικότητες της εσωτερικής παθολογίας, της πνευμονολογίας – φυματιολογίας και της αναισθησιολογίας, η οποία εκκρεμεί σε περιφέρειες, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσέλθουν άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο προτίμησης της αίτησής τους για ειδίκευση, ενόψει της συνεχιζόμενης ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η απασχόλησή τους διενεργείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ανώτατη χρονική διάρκεια έως έξι (6) μήνες και δυνατότητα ισόχρονης παράτασης με την αρχική σύμβαση, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου σε κενή θέση ειδικευόμενου οποιοσδήποτε ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω απασχόλησης οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι όμοιες με τις αποδοχές των ειδικευόμενων ιατρών. Ο χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών σε εφαρμογή του παρόντος προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, για την οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, και απομειώνειτον χρόνο εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ακόμη και αν ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, είναι μεγαλύτερος.

2. Οι ιατροί της παρ. 1, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής τους, δύνανται να μετακινούνται από το νοσοκομείο, στο οποίο έχουν αρχικά τοποθετηθεί, σε άλλο νοσοκομείο, που παρέχει εκπαίδευση στην ίδια ειδικότητα, της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ή σε νοσοκομείο άλλης Υ.Πε., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε..

Άρθρο 4

Συμμετοχή επικουρικού ιατρικού προσωπικού και ειδικευόμενων ιατρών σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 2519/1997
Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 2519/1997 (Α’ 165), περί της δυνατότητας των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του επιστημονικού προσωπικού άλλων κλάδων των νοσοκομείων να προσφέρουν, εκτός του τακτικού ωραρίου εργασίας τους και του προγράμματος εφημεριών, τις υπηρεσίες τους, με αμοιβή, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελούνται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τροποποιείται, ώστε η δυνατότητα συμμετοχής στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα να καταλαμβάνει και το επικουρικό ιατρικό προσωπικό και τους ειδικευόμενους ιατρούς και να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων, και η παρ. 1 του άρθρου 38 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Γιατροί του Ε.Σ.Υ., επικουρικό ιατρικό προσωπικό, ειδικευόμενοι ιατροί, καθώς και επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων των νοσοκομείων μπορούν, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, να προσφέρουν, εκτός του τακτικού ωραρίου εργασίας τους και του προγράμματος εφημεριών, τις υπηρεσίες τους, με αμοιβή, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελούνται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των κλινικών δοκιμών φαρμάκων.».

Άρθρο 5

Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
1. Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2021, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοίού COVID-19 και η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί με οποιονδήποτε τρόπο, ως εξής:

α) Οι ιατροί που έχουν την ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας, της πνευμονολογίας-φυματιολογίας, της αναισθησιολογίας, της γενικής ιατρικής, της παιδιατρικής, της ακτινολογίας και της ιατρικής βιοπαθολογίας ή είναι κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική, και υπό τον όρο ότι συμμετέχουν σε προγράμματα εφημεριών, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα στον οποίον υπηρετούν. Η αίτησή τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του φορέα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα.

β) Οι ιατροί, ως προς τους οποίους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος ή της μονάδας, στην οποία υπηρετούν, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν. Η αίτηση συνοδεύεται από εισήγηση του φορέα αναφορικά με τη συντρέχουσα υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.). Η αίτηση, η εισήγηση του φορέα και η έγκριση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. αποστέλλονται με μέριμνα της Διοίκησης της οικείας Υ.Πε. αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας.

2. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να παρατείνουν την παραμονή τους στην υπηρεσία έως την 30ή.6.2022, υπό την προϋπόθεση ότι η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί με οποιονδήποτε τρόπο και τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος ή της μονάδας, στην οποία υπηρετούν. Για την παράταση της παραμονής τους υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία συνοδεύεται από εισήγηση του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, αναφορικά με τη συντρέχουσα υπηρεσιακή ανάγκη, και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε. Η αίτηση, η εισήγηση του φορέα και η έγκριση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. αποστέλλονται με μέριμνα της Διοίκησης της οικείας Υ.Πε αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο 6

Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
1. Οι ιατροί, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της πνευμονολογίας-φυματιολογίας και της εσωτερικής παθολογίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και παρατείνουν την παραμονή τους ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, με αίτηση, την οποία υποβάλλουν έως την 31η.3.2022 και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον εκπληρώσουν υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά από την έγκριση της αίτησής τους. Η απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου χορηγείται και στους ιατρούς που, κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν έως την 31η.3.2022 τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία ή στην πνευμονολογία-φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, και, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, παραμείνουν στη θέση που κατείχαν ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, έως τη συμπλήρωση δωδεκάμηνου μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου χρόνου των τεσσάρων συνεχών εξαμήνων. Σε περίπτωση κάλυψης της κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας από τον επόμενο ιατρό, οι ιατροί των προηγούμενων εδαφίων τοποθετούνται, έως τη συμπλήρωση του δωδεκάμηνου, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου οποιοσδήποτε ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο ή, αν δεν υπάρχει, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας σε άλλο νοσοκομείο της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), μετά από αίτησή τους προς τη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε., ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

2. Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία ή στην πνευμονολογία-φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την 31η.3.2022 σε μία από τις επτά (7) Υ.Πε., να τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. σε κενή οργανική θέση ειδικευομένων οποιοσδήποτε ειδικότητας, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάςτης, ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σε συνέχεια της απόφασης τοποθέτησης, η οποία εκδίδεται από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε., υπογράφεται σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανάμεσα στον ιατρό και το οικείο νοσοκομείο. Η διάρκεια της υπηρεσίας που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας είναι δωδεκάμηνη και με την ολοκλήρωσή της, ο ιατρός απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται από τις Υ.Πε..

3. Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας οι ιατροί των παρ. 1 και 2 δύνανται να μετακινούνται, ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 , σε νοσοκομείο της ίδιας Υ.Πε., με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ή σε νοσοκομείο άλλης Υ.Πε., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε..

4. Με την προσκόμιση της βεβαίωσης του φορέα ή των φορέων, περί ολοκλήρωσης του δωδεκάμηνου κατ’ εφαρμογή του παρόντος, στους ιατρούς των παρ. 1 και 2 χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση απαλλαγής από την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.

5. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να προστίθενται περισσότερες ειδικότητες στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 7

Παράταση Συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Παρατείνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, από τη λήξη της και έως τις 30.6.2022, η διάρκεια ισχύος: α) της υπ’ αρ. 01/14 σύμβασης-συμφωνίας πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), συναφθείσας σε συνέχεια της υπ’ αρ. 01/2014 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, η οποίαλήγειτην 30ή.11.2021, και β) των υπ’ αρ. 02/18-1 και02/18-2 συμβάσεων του Ε.ΚΕ.Α., συναφθεισών σε συνέχεια της υπ’ αρ. 02/18 διακήρυξης του

E.KE.A, yia την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης, οι οποίες έληξαν την 31η.10.2021. Αν ολοκληρωθούν, πριν από την παρέλευση του έτους, οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων με το ίδιο αντικείμενο με τις παρατεινόμενες, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη των ανωτέρω συμβάσεων.

Άρθρο 8

Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων – Προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 29 του ν. 4816/2021
Στο άρθρο 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της μετακίνησης και αποζημίωσης ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων, προστίθεται παρ. 4α ως εξής:

«4α. Η αποζημίωση των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ της παρ. 1, χορηγείται από τον φορέα υποδοχής, ανά εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση, και στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναίσθησιολογίας, παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευμονολογίας -φυματιολογίας ή κατόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική, και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, που μετακινούνται σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, με εξαίρεση τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εφόσον η διάρκεια της μετακίνησης δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Κατά τις ημέρες της εικοσιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης, για τις οποίες προβλέπεται η αποζημίωση του παρόντος, δεν χορηγείται πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση, κατά παρέκκλιση του άρθρου 170 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).».

Άρθρο 9

Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί της διάρθρωσης της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., να δύναται να προΐσταται ο προσωρινός προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του Νοσοκομείου με βαθμό Διευθυντή, β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, ώστε στους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. να δύναται να προΐσταται ο προσωρινός προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα αυτού με βαθμό Διευθυντή, και τα πρώτα τρία εδάφια της παρ. 1 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή, ή ο μοναδικός Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας, ή ο προσωρινός προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας με βαθμό Διευθυντή. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι ιατρός μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, που προΐσταται κλινικής ή εργαστηρίου ή μονάδας του οικείου Νοσοκομείου. Στους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή, ή ο μοναδικός Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα αυτού, ή ο προσωρινός προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα αυτού με βαθμό Διευθυντή.».

Άρθρο 10

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσω ψηφιακών υποδομών

1. Για την παροχή ιατρικής, ψυχικής υποστήριξης και συμβουλευτικής παιδιών και εφήβων έως δεκαοκτώ (18) ετών, μπορούν να χρησιμοποιούνται ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες.

2. Τις υπηρεσίες ιατρικής, ψυχικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους έως δεκαοκτώ (18) ετών παρέχουν, κατά περίπτωση, παιδοψυχίατροι και επαγγελματίες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.), καθώς και ιδιώτες ιατροί συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

3. Οι ψηφιακές υπηρεσίες της παρ. 1 παρέχονται με ευθύνη του θεράποντος παιδοψυχιάτρου ή επαγγελματία υγείας, που αντιμετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων παιδοψυχίατρος ή επαγγελματίας υγείας υποχρεούται να ζητεί από τον έχοντα τη γονική μέριμνα ή ασκούντα την επιμέλεια του θεραπευόμενου ανηλίκου, τη συγκατάθεσή του για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης της τηλεψυχιατρικής, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, Α’ 287), ή της μη ιατρικής πράξης της τηλεσυμβουλευτικής, αναλόγως της ιδιότητάς του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων (υπό στοιχεία Γ5β/Γ.Π. οικ. 42984/5.6.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Β’ 2344), σύμφωνα με τον εκάστοτε Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει για λοιπούς επαγγελματίες υγείας και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική ρύθμιση. Η επεξεργασία δεδομένων του ασθενούς, των συγγενών και των συνοίκων του, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρ. 1, θεμελιώνεται στις περ. γ), η) και θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Οι οδηγίες των Νοσοκομείων και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που παρέχουν τις ως άνω υπηρεσίες είναι συμβουλευτικές και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικές.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες της παρ. 1 και η διαλειτουργικότητα αυτών με άλλες υφιστάμενες ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής παιδοψυχιάτρων και επαγγελματιών υγείας της παρ. 2, ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής εφαρμογής, καθώς και όλα τα θέματα λειτουργίας της εφαρμογής, οι διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος εισόδου τους στην εφαρμογή, τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα σχετικά με την καταγραφή του ονόματος του χρήστη δεδομένα, καθώς και δεδομένα σχετικά με τον χρόνο εισόδου και παραμονής του χρήστη στην εφαρμογή, οι λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, της καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων καί μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους για επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους, τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εφαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και λειτουργίας της, ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, οι αποδέκτες των δεδομένων, οι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021