Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση προθεσμίας διαβίβασης αποκλίσεων σε myDATA – Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1149/2022 σχετικά με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 (Β’ 1475) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) , ως προς την προθεσμία διαβίβασης για τους λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :

Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 (Β’ 1475) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. , ως ακολούθως:

1. Η προθεσμία διαβίβασης του ένατου εδαφίου της παρ. 1 ήτοι «31.10.2022» αντικαθίσταται από την «31.12.2022» και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: «Οι λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης, υποχρεούνται να διαβιβάσουν είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου εκδότη, περιπτώσεις αποκλίσεων στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα, έως την 31.12.2022.».

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την  Α.1038/14.03.2022 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

Source