Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση προθεσμιών για αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για το κτηματολόγιο, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών και συγκεκριμένα, παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.12.2021, η προθεσμία για την προσκόμιση από τον σταθμό πιστοποιητικού πυρασφάλειας, οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Την 31η.8.2021 λήγει η προθεσμία που έχει παρασχεθεί στους λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για τους οποίους θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επείχε η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, για τη διάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου, απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητηρίου και για τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017.

Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, και λαμβανομένου υπόψη ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών και μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, η άδειά τους που εκδόθηκε, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται, παρίσταται επείγουσα ανάγκη παράτασης των σχετικών προθεσμιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


Άρθρο 8
Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019

Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.12.2021 για τις εξής περιπτώσεις:
α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.
2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ’, παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.
4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.».