Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση προθεσμιών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής που έχουν λήξει ή λήγουν από την 9η Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021

Με την εγκύκλιο Ε. 2021 παρατείνονται οι προθεσμίες άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής του άρθρου 63 ν.4174/2013».

Ειδικότερα:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τόσο από φορολογούμενους όσο και από υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με το θέμα, γνωστοποιούνται τα εξής:

1. Σύμφωνα με το α’ εδάφιο της παρ. 1 της με αριθμό Α.1273/2020 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ B’ 5597/21.12.2020), «Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 9η Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες».

2. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013, που έχουν λήξει ή λήγουν από την 9 Νοεμβρίου 2020 έως και την 31 Ιανουαρίου 2021 παρατείνονται από τη λήξη τους για εξήντα (60) ημέρες. Ειδικά, διευκρινίζεται ότι οι προθεσμίες άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής που λήγουν την 30η ή την 31η Ιανουαρίου 2021, οι οποίες είναι μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατο και Κυριακή), εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του α’ εδαφίου της παρ. 1 της με αριθμό Α.1273/2020 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ομοίως παρατείνονται για εξήντα (60) ημέρες.

Δείτε την εγκύκλιο Ε.2021/2021 από το αρχείο του κόμβου.