Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση προθεσμιών για τη λειτουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – Παράταση στην παραγωγή αντισηπτικών

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ‘Ενωσης για την προστασία των καταναλωτών», με την οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται για ακόμα έξι (6) μήνες από τη λήξη της [κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, αντί κατά δώδεκα (12) μήνες που ισχύει] η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4712/2020, ως προς τις προθεσμίες που έχουν τεθεί για την εν γένει λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, καθώς για την ανάπτυξη οργάνωση και λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Επιχειρηματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων.

2. Παρατείνεται εκ νέου έως την 30η.9.2022 (λήγει την 30η.6.2022) η ισχύς των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν.4681/2020 ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σε εγκαταστάσεις που κατέχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων.

3. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 που αφορούν στις ενισχύσεις που παρέχονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται από μετατροπή των Κ.Τ.Ε.Λ. καθώς και στα Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν υποχρεούνται να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες, στη ΡΟΔΑ και στη Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και λεωφορείων.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών και στον εποπτεύοντα Υπουργό της Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.», έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 σχετικά με την επιλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, να διορίζουν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

5. Εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 και για την παράταση της διάρκειας, μέχρι δώδεκα (12) ετών, συμβάσεων επιχειρηματικής εκμετάλλευσης ή συμβάσεων δικαιόχρησης ή συμβάσεων παραχώρησης τεχνογνωσίας και γενικά των κάθε είδους συμβάσεων παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και λειτουργίας ακινήτων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πλην της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.).

6.Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση των εταιρειών «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΑΗΣ ΜΟΝΟΓΙΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΑΙΤΗΣ ΜΟΝΟΙΙΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με απορρόφηση από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η.), και ειδικότερα:

δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, μελέτες, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης,

διενεργούνται οι μεταγραφές, καθώς και οι λοιπές καταχωρίσεις της σύμβασης συγχώνευσης στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, εντός πέντε (5) ετών από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύμβασης συγχώνευσης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων και την υποβολή αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων.

Οι προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμιών για τη λειτουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), ως προς τις προθεσμίες που έχουν τεθεί για την εν γένει λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, καθώς και για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Επιχειρηματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, παρατείνεται εκ νέου κατά έξι (6) μήνες από τη λήξη της παράτασης του άρθρου 96 του ν. 4796/2021 (Α’63).

Άρθρο 2

Παραγωγή αντισηπτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020

Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74), ως προς την παραγωγή αντισηπτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30η.9.2022.

Άρθρο 3

Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001 – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 2963/2001

Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α1 268), α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο του ύψους του ποσού των αδιάθετων πιστώσεων και ως προς το ύψος του πρόσθετου ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, β) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο τροποποιούνται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η παρ. 3 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 ενισχύσεις διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αδιάθετο υπόλοιπο, έως το ύψος του ποσού των είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ, που έχει ήδη πιστωθεί για τον σκοπό αυτόν και συμπληρωματικό ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022, για την ενίσχυση επενδύσεων των περ. α, β’ και γ’ της παρ. 2.

Επίσης, από τις ως άνω πιστώσεις διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ’ της παρ. 2, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2010 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Για την εκταμίευση των ενισχύσεων, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα δικαιούμενα πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, της παρ. 4.

Οι ανωτέρω ενισχύσεις διατίθενται, εφόσον κατά περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352) και του Κανονισμού (ΕΕ) 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012 (L 114).

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:

α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) ευρώ ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του έργου.

β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ’ της παρ. 2 διατίθενται:

(ί) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

(Η) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συ μπεριλαμβανομένου.

(Hi) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ενοτήτων ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτήν άλατα Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (ί) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την περίπτωση του στοιχείου (Π) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α1 272).».

Άρθρο 4

Διορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» – Τροποποίηση παρ. 1 εσωτ. άρθρου 8 και παρ. 6 εσωτ. άρθρου 18 άρθρου 72 ν. 4914/2022

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι πενταμελές, περιλαμβανόμενου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, και του Διευθόνοντος Συμβούλου και η θητεία του είναι πενταετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού. Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όμως θητεία αδιαλείπτως δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τον χρόνο δύο (2) θητειών. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαμβάνει αυτοδικαίως καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας καθήκοντα Αντιπροέδρου. Ως προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο τηρείται η διαδικασία των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). Η παύση των μελών δεν γεννά δικαίωμα οποιοσδήποτε αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή της εταιρείας. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020, ο Υπουργός Οικονομικών και ο εποπτεύων την Εταιρεία Υπουργός δύναται να διορίζουν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για το Δ.Σ. της Εταιρείας, τηρουμένου πάντως του τετάρτου εδαφίου της παρούσας.».

2. Στην παρ. 6 του εσωτ. άρθρου 18 του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 α) τροποποιούνται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο ως προς το αρμόδιο όργανο και το ειδικότερο αντικείμενο της ανάθεσης, β) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να αναθέτει σε νομικό πρόσωπο με εξειδικευμένη εμπειρία τον σχεδίασμά και την οργάνωση της διοικητικής δομής, των επιτελικών και υποστηρικτικών δομών της Εταιρείας, καθώς και πρόταση κατανομής και κάλυψης των αναγκών της Εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό. Με απόφαση του αναθέτοντος οργάνου καθορίζονται οι επιμέρους υπηρεσίες των ανωτέρω πεδίων που παρέχονται από το ως άνω νομικό πρόσωπο. Ως έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας ορίζεται η πρώτη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία εγγράφεται νεοφυής επιχείρηση στο Μητρώο της Εταιρείας.».

Άρθρο 5

Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων που συνέχονται με τη χρήση ακινήτων του Δημοσίου

Οι παρ. 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 (Α’204), εφαρμόζονται αναλογικά και για την παράταση της διάρκειας, μέχρι δώδεκα (12) χρόνια, συμβάσεων επιχειρηματικής εκμετάλλευσης ή συμβάσεων δικαιόχρησης ή συμβάσεων παραχώρησης τεχνογνωσίας και γενικά των κάθε είδους συμβάσεων παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και λειτουργίας ακινήτων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πλην της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου.

Άρθρο 6

Ειδικότερες διατάξεις για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 48 ν. 4843/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), περί συγχώνευσης και απορρόφησης εταιρειών, α) στο εισαγωγικό εδάφιο τροποποιούνται οι παραπεμπόμενες διατάξεις, β) προστίθενται περ. ε) και στ) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η συγχώνευση με απορρόφηση κατά την παρ. 1 διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 και 30 έως 38 του ν. 4501/2019 (Α’ 44), με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α) Η Δ.Ε.Η. απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης συγχώνευσης κατά το άρθρο αυτό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτής. Κατά τη σύνταξη kol υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΌ.Υ.) μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μεταγεγραμμένου τίτλου, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιομηχανικού εξοπλισμού.

γ) Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο εταιρειών, η Δ.Ε.Η. υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις των απορροφώμενων εταιρειών που αφορούν στους εργαζομένους τους με συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας, με εξαίρεση την περίπτωση των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων περιελήφθησαν στη σχετική πράξη απορρόφησης και στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση και οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή κατήγγειλαν τη σχέση εργασίας τους με κάποια από τις δύο εταιρείες του άρθρου 1 του ν. 4533/2018, κατά το διάστημα μεταξύ της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της ολοκλήρωσής της.

δ) Mt την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της συγχώνευσης στη Δ.Ε.Η. προς όφελος ή βάρος αυτής. Στα στοιχεία της Δ.Ε.Η. μεταφέρονται και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον παθητικό) των κλάδων, εφόσον έχουν περιληφθεί στη λογιστική κατάσιαση απορρόφησης που θα συνταχθεί με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

ε) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) της σύμβασης συγχώνευσης, ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής. Η μεταβίβαση αυτή λαμβάνει χώρα με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με την παρ. 1. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, μελέτες, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και κάθε άλλης διάταξης, δεν απαιτείται βεβαίωση υπαγωγής στον ν. 4495/2017 και, ιδίως, η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο της σύμβασης συγχώνευσης δεν απαιτείται να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των ακινήτων, αλλά μόνο αναφορά στον σχετικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή στα αναγκαία για την ταυτοποίηση των ακινήτων στοιχεία, στ) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές καταχωρίσεις της σύμβασης συγχώνευσης, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ιδίως, δε, των άρθρων 3 και 13 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), της παρ. 6 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Η. της σύμβασης συγχώνευσης, χωρίς: στα) την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, και στβ) την υποβολή αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, ούτε ως συνοδευτικών εγγράφων της σχετικής περίληψης ή πιστοποιητικών κτηματογράφησης, που συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία της σύμβασης συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων των εκδιδόμενων, κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275). Η μη μεταγραφή ή καταχώριση της σύμβασης συγχώνευσης μέχρι και τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν εμποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογική εγγραφή, ιδίως των άδειων δόμησης, εγκατάστασης και λειτουργίας.»

Source