Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την επιστροφή/διαγραφή του ΕΦΚ κρασιού μικρών οινοπαραγωγών

30 Ιανουάριος 2021

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την επιστροφή/διαγραφή του ΕΦΚ κρασιού μικρών οινοπαραγωγών

Με την απόφαση Α.1016/2021 παρατείνεται  η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1116/18-05-2020 (Β’ 2127) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή από τους μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) της αίτησης – δήλωσης για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, επιβαρύνσεων κρασιού  μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου