Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή παρατείνεται η προθεσμίας της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση και έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Αναλυτικά :

Άρθρο 51

Παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 – Τροποποίηση της παρ. 69 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 69 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’167) τροποποιείται ως προς την προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση και έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων υπαγωγής στο άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013, και η παρ. 69 διαμορφώνεται ως εξής:

«69. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Γ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί της αίτησης, το αργότερο μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022.».
 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 51

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση και έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.