Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση των μέτρων για την στήριξη των εκμισθωτών και για το μήνα Ιούνιο

1 Ιούλιος 2021

Παράταση των μέτρων για την στήριξη των εκμισθωτών και για το μήνα Ιούνιο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 78288 ΕΞ 2021 σχετικά με την παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020  (Παράταση των μέτρων για την στήριξη των εκμισθωτών και για το μήνα Ιούνιο)

Η απόφαση προβλέπει ότι, τα μέτρα που ορίζονται με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), παρατείνονται αναλόγως για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τον μήνα Ιούνιο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου