Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση των προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο που βρίσκεται στη βουλή παρατείνεται από τη λήξη του (31.08.2021) και μέχρι 31.10.2021, η χορήγηση του ευεργετήματος της μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση έχει στόχο να ρυθμίσει θέματα των τουριστικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19. Συγκεκριμένα, με τις παρ. 1 και 2 της αξιολογούμενης ρύθμισης παρατείνεται η προθεσμία της 31ης.8.2021 έως την 31η.10.2021 για την εξόφληση αξιογράφων που οφείλονται από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου οι οποίες εμφάνισαν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2019 και επί των οποίων βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16.7.2021 έως 22.8.2020, ώστε αυτά να μην εμφανιστούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έως την ως άνω ημερομηνία.

Αντίστοιχη ρύθμιση καταλαμβάνεται και στην παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης με την οποία παρατείνεται η προθεσμία της 31ης.8.2021 έως την 31η.10.2021 για την εξόφληση αξιογράφων που οφείλονται από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου οι οποίες εμφάνισαν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2019 και επί των οποίων βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 1.6.2021 έως 15.7.2020, ώστε αυτά να μην εμφανιστούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έως την ως άνω ημερομηνία.

Τέλος, με την παρ. 4 της προτεινόμενης ρύθμισης λαμβάνεται η αναγκαία μέριμνα για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου με μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2019. Ειδικότερα για τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα από 22.8.2020 έως 31.10.2020, επί των οποίων βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η.11.2020, δίνεται η δυνατότητα να μην εμφανιστούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31.10.2021.


Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 14
Παρατάσεις προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους

1. Η προθεσμία της 31ης.8.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020 (Α’ 177), όπως αυτή έχει παραταθεί με την περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), παρατείνεται έως την 31η.10.2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. Η προθεσμία της 31ης.8.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, όπως αυτή έχει παραταθεί με την περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021, παρατείνεται έως την 31η.10.2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Η προθεσμία της 31ης.8.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, όπως αυτή έχει παραταθεί με την περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021, παρατείνεται έως την 31η.10.2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

4. Η παρ. 3.α του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον. 4722/2020, τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες ως εξής:

«3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31.10.2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.10.2021.»