Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παράταση υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές – Προσθήκη νέων περιοχών

Με την απόφαση 4855/31-08-2022 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνίας της με Α.Π. 2186/20.04.2022 Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (047ΚΕ), όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 3944/07-07-2022 σχετική Απόφαση.

Το σημείο 8 του κειμένου της Απόφασης:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 31/08/2022 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 02/11/2022 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.»

Στο σημείο 5 του κειμένου της Απόφασης προστίθενται, σύμφωνα με την Απόφαση του σημείου 37 του προοιμίου και οι πληγείσες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, η Κεφαλλονιά και ο Δήμος Δυτικής Σάμου και η Παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) σε διακριτό της οικίας τους χώρο στις πληγείσες από μεγάλες φυσικές καταστροφές ακόλουθες περιοχές:
• Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, (Νομός Ευβοίας)
• Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
• Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)
• Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου, στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
• Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
• Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (Νομός Ηλείας)
• Δήμος Αργοστολίου (Νομός Κεφαλληνίας)
• Δήμος Ληξουρίου (Νομός Κεφαλληνίας)
• Δήμος Σάμης (Νομός Κεφαλληνίας)
• Δήμος Δυτικής Σάμου (Νομός Σάμου)
και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης
».

Στο Κεφάλαιο 2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης – «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ», στην δεύτερη Παράγραφο προστίθενται και οι επιπλέον επιλέξιμες πληγείσες περιοχές: Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Αργοστολίου, Δήμος Ληξουρίου, Δήμος Σάμης, Δήμος Δυτικής Σάμου και διαμορφώνεται ως εξής:
«Επιπρόσθετα, κατά την προηγούμενη περίοδο πολλές επιχειρήσεις επλήγησαν και από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές ή σεισμούς (Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος, Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου στον Δήμο Τυρνάβου, Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας, Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Αργοστολίου, Δήμος Ληξουρίου, Δήμος Σάμης, Δήμος Δυτικής Σάμου), με συνέπεια να επηρεαστεί ακόμα περισσότερο αρνητικά η οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών αυτών.
Οι φυσικές αυτές καταστροφές αλλοίωσαν το σύνολο των φυσικών και επίκτητων πλεονεκτημάτων των αντίστοιχων περιοχών αυτών (χλωρίδα/πανίδα, φυσικό κάλλος, κοινωνικό ιστό, υποδομές/ανωδομές) τα οποία στη βάση της αρχής της σωρευτικής αιτιότητας στήριζαν διαχρονικά την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, την επιχειρηματική δραστηριότητα και κυρίως τις δυνατότητες ανάπτυξης με αποτέλεσμα το αρνητικό αποτύπωμα του COVID-19 να είναι βαθύτερο και οι δυνατότητες ανάκαμψης δυσχερέστερες
».

Στο Κεφάλαιο 2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης – «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ», ο Πίνακας της Παραγράφου με τίτλο Συνοπτική Παρουσίαση της Δράσης αλλάζει ως προς τις Γεωγραφικές Ενότητες Υλοποίησης ως εξής:

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης – Θεσσαλία,
– Στερεά Ελλάδα
– Κρήτη,
– Δυτική Ελλάδα,
– Ιόνια Νησιά,
– Βόρειο Αιγαίο

Στο Κεφάλαιο 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης – «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στην Παράγραφο 2, σημείο (γ), προστίθενται επιλέξιμες πληγείσες περιοχές και διαμορφώνεται ως εξής:
«Να δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές ακόλουθες περιοχές και σε διακριτό της οικίας τους χώρο για τον οποίο αιτούνται ενίσχυση.
• Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, (Νομός Ευβοίας)
• Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
• Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)
• Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
• Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
• Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (Νομός Ηλείας)
• Δήμος Αργοστολίου (Νομός Κεφαλληνίας)
• Δήμος Ληξουρίου (Νομός Κεφαλληνίας)
• Δήμος Σάμης (Νομός Κεφαλληνίας)
• Δήμος Δυτικής Σάμου (Νομός Σάμου)
Source