Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παραγραφή: Πως μπορεί να μειωθεί στα 4 έτη

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Ι. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 71ΣΤ του ΚΦΕ ισχύουν τα εξής:

«[…] 3. Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει ταυτόχρονα τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, ως αποδεκτό τρόπο λήψης των παραστατικών πώλησης. Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το έτος ή τα έτη που επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου […]».

Με την παράγραφο 4 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζονται τα εξής:

«4. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022 […]».

Περαιτέρω, με την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου ορίζονται τα ακόλουθα:

«[…] 6. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και, εξαιρουμένων των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, για τα επόμενα φορολογικά έτη, εφόσον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση. Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους […]».

ΙΙ.  Βάσει των ανωτέρω, εφόσον μία οντότητα (λήπτρια παραστατικών) υποβάλει Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (έως το τέλος του 2021) στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για το σύνολο των παραστατικών που αποδέχεται (ακόμη κι αν δε λάβει ποτέ και κανένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο), θα τύχει του ευεργετήματος της μείωσης της παραγραφής κατά ένα έτος, για το φορολογικό έτος 2022. Δηλαδή για το έτος 2022, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, κ.λπ., με βάση το γενικό κανόνα της πενταετούς παραγραφής, θα παραγραφεί την 31.12.2027 αντί της 31.12.2028.

Για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών εντός του 2021, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τότε η μείωση της παραγραφής ισχύει και για το φορολογικό έτος 2021.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα με την ενημέρωση στελεχών της ΑΑΔΕ, από την διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε το επιμελητήριο Πρέβεζας στις 14.7.2021.


ΙΙΙ.
Για τη «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

Από το μενού της ΑΑΔΕ επιλέγετε myData και στη συνέχεια «Εμπορικά λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP)».

Στην επόμενη σελίδα κάνετε login με τους κωδικούς του taxis της οντότητας η οποία θα κάνει τη δήλωση.

Στην πλατφόρμα θα επιλέξετε «Δηλώσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου»

Στην επόμενη σελίδα θα επιλέξετε «Νέα δήλωση αποδοχής λήψης στοιχείων».


Κατά την υποβολή της δήλωσης θα ζητηθεί το email της οντότητας το οποίο θα λαμβάνει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Σημείωση: Η μείωση της παραγραφής για ένα έτος ισχύει και στις λοιπές περιπτώσεις παραγραφών που ορίζονται στο άρθρο 36 του Κ.Φ.Δ.
Για τη μείωση της παραγραφής σε 3 έτη από οντότητες οι οποίες θα επιλέξουν παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δείτε αναλυτικά τι προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 καθώς και τη Α.1258/2020 απόφαση της ΑΑΔΕ.