Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παρατείνεται έως και την 30η.6.2022 η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το 5% των νοσηλίων

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 48 παρατείνεται έως και την 30η.6.2022, λόγω των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τον κορωνοϊό COVID-19, η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το 5% των νοσηλίων που εισπράττουν.

Άρθρο 48


Παράταση της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010

 
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), ως προς την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής στο Δημόσιο του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:
 
«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και την 30ή.6.2022, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).»