Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παρατείνεται έως και την 31η.12.2022 η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το 5% των νοσηλίων

Αιτιολογική έκθεση
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως και τις 31.12.2022 η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 42

Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 3846/2010

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για το διάστημα από την 1.1.2020 έως και τις 31.12.2022, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).».

Source