Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παρατείνεται μέχρι 14.05 η προθεσμία για διακανονισμό καταβολής ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Με την απόφαση 986/15/2021 της ΕΕΤΤ, παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το έτος 2021, η προθεσμία εντός της οποίας ο υπόχρεος καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να υποβάλλει αίτημα διακανονισμού στην ΕΕΤΤ μέχρι την 14η Μαΐου 2021, αντί της ισχύουσας προθεσμίας (31/03 εκάστου έτους) που προβλέπεται στο σημείο γ) της παρ.4 του άρθρου 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 276/49/14-22003 (όπως προστέθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 691/07/2013). Με το ως άνω αίτημα ο υπόχρεος δύναται να καταβάλει μέρος της οφειλής.

Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το έτος 2021, στην περίπτωση επίτευξης του κατά τα ως άνω διακανονισμού, το υπολειπόμενο ποσό δύναται να καταβληθεί σε δόσεις και εξοφληθεί έως την 30η Νοεμβρίου 2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003.

Η ισχύς της απόφασης άρχεται αναδρομικά από την λήψη της λόγω της επείγουσας ρύθμισης που επιφέρει.

Δείτε την απόφαση 986/15/05.04.2021 από το αρχείο του κόμβου