Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης – Λεπτομέρειες εφαρμογής

Για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ) εκδόθηκε η σχετική απόφαση 5620 ΕΞ 26-02-2021.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Κάθε φυσικό πρόσωπο/χρήστης που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ.

Για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/χρήστη, η οποία πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020:

α) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet),

β) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 σε τρίτη χώρα, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και των ιδρυμάτων πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4537/2018,

γ) Με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

Η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη (τον αιτούντα, ή τον φορέα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα προς τον οποίο απευθύνεται) γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.

Κάθε φυσικό πρόσωπο/χρήστης που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου μπορεί να αιτείται την έκδοση δημόσιων εγγράφων από τους φορείς του δημοσίου τομέα μέσω της ΕΨΠ.

Στην ΕΨΠ δημιουργείται ηλεκτρονική φόρμα (πρότυπο) για κάθε αίτηση που υποβάλλεται σε αυτήν από το φυσικό πρόσωπο/χρήστη για την έκδοση εγγράφων. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση από το φυσικό πρόσωπο/χρήστη των απαραίτητων πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας (πρότυπο).

Στις θυρίδες των φυσικών προσώπων/χρηστών τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα/ χρήστες μέσα από την ΕΨΠ, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων/χρηστών.

Η παραγωγική λειτουργία της θυρίδας του κάθε φορέα ξεκινά με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 ύστερα από το αίτημα, της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020, προς την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.


Δείτε ολόκληρη την απόφαση 5620 ΕΞ 26-02-2021 από το αρχείο του κόμβου