Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Περίπου 1 εκατ. οι ενεργές επιχειρήσεις το 2020 με σχεδόν 4 εκατ. απασχολούμενους, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με Δελτίο Τύπου ανακοινώνει στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις ενεργές επιχειρήσεις, για τις γεννήσεις επιχειρήσεων, για τους θανάτους επιχειρήσεων και για τις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, για το έτος 2020.

Τα στατιστικά στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή που έχουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης στην οικονομία, καθώς και σχετικά με την επίδραση των θανάτων των επιχειρήσεων. Για κάθε δημογραφικό γεγονός επιχειρήσεων υπάρχουν πληροφορίες και για την απασχόληση, προκειμένου να είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθεί η σημαντικότητά τους και να αναχθεί στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στοιχεία:

→ Για το πλήθος και τη συνολική απασχόληση των ενεργών επιχειρήσεων, των γεννήσεων επιχειρήσεων και των θανάτων επιχειρήσεων, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2), για τα έτη αναφοράς 2019 και 2020.

→ Για το πλήθος και τη συνολική απασχόληση των ενεργών επιχειρήσεων, των γεννήσεων επιχειρήσεων και των θανάτων επιχειρήσεων, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) και κατά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών, για το έτος 2020.

→ Για το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων, των γεννήσεων επιχειρήσεων και των θανάτων επιχειρήσεων, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) και κατά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης, για το έτος αναφοράς 2020.

→ Για το πλήθος των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, με βάση την απασχόληση, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2), για τα έτη αναφοράς 2019 και 2020.

Πλήθος και αριθμός απασχολουμένων ατόμων των Ενεργών επιχειρήσεων, των Γεννήσεων επιχειρήσεων και των Θανάτων επιχειρήσεων, 2019, 2020

Ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων, το έτος 2020, ανήλθε σε 1.012.019 επιχειρήσεις, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το έτος 2019, που είχε ανέλθει σε 984.001 ενεργές επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα, ο αριθμός των γεννήσεων των επιχειρήσεων, το έτος 2020, ανήλθε σε 47.103 επιχειρήσεις, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το έτος 2019, που είχε ανέλθει σε 47.418, ενώ ο αριθμός των θανάτων των επιχειρήσεων, το έτος 2020, ανήλθε σε 22.456 επιχειρήσεις, σημειώνοντας μείωση 23,2% σε σχέση με το έτος 2019 που είχε ανέλθει σε 29.238 επιχειρήσεις.
Ο αριθμός απασχολουμένων των ενεργών επιχειρήσεων, το έτος 2020 ανήλθε σε 3.918.376 άτομα, σημειώνοντας μείωση 4,8% σε σχέση με το 2019, που είχε ανέλθει σε 4.116.903 άτομα.
Ο αριθμός των απασχολουμένων στις γεννήσεις επιχειρήσεων, το έτος 2020, ανήλθε σε 97.548 άτομα, σημειώνοντας μείωση 14,9% σε σχέση με το έτος 2019, που είχε ανέλθει σε 114.641 άτομα. Ο αριθμός των απασχολουμένων στους θανάτους επιχειρήσεων, το έτος 2020, ανήλθε σε 36.190 άτομα, σημειώνοντας μείωση 31,2% σε σχέση με το έτος 2019, που είχε ανέλθει σε 52.614 άτομα.

1. ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:
→ Χωρίς Μισθωτό: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 141.437 ενεργές επιχειρήσεις και 159.597 απασχολούμενους.
→ 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 97.335 ενεργές επιχειρήσεις και 243.690 απασχολούμενους.
→ 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 13.745 ενεργές επιχειρήσεις και 105.400 απασχολούμενους.
→ 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 13.167 ενεργές επιχειρήσεις και 325.378 απασχολούμενους.

1.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ανά κατηγορία Νομικής Μορφής είναι:
→ Ατομικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 188.115 ενεργές επιχειρήσεις.
→ Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 25.205 ενεργές επιχειρήσεις.
→ Προσωπικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 45.866 ενεργές επιχειρήσεις.
 
2. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:

→ Χωρίς Μισθωτό: Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με 8.851 γεννήσεις επιχειρήσεων και 9.357 απασχολούμενους.
→ 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 2.846 γεννήσεις επιχειρήσεων και 6.004 απασχολούμενους.
→ 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 694 γεννήσεις επιχειρήσεων και 5.320 απασχολούμενους.
→ 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 405 γεννήσεις επιχειρήσεων και 8.552 απασχολούμενους.

2.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων ανά κατηγορία Νομικής Μορφής είναι:
→ Ατομικές επιχειρήσεις: Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με 8.140 γεννήσεις επιχειρήσεων.
→ Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 1.447 γεννήσεις επιχειρήσεων.
→ Προσωπικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 1.799 γεννήσεις επιχειρήσεων.

3. ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:
→ Χωρίς Μισθωτό: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 5.048 θανάτους επιχειρήσεων και 5.656 απασχολούμενους.
→ 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 1.403 θανάτους επιχειρήσεων και 2.939 απασχολούμενους.
→ 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 190 θανάτους επιχειρήσεων και 1.445 απασχολούμενους.
→ 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 81 θανάτους επιχειρήσεων και 1.471 απασχολούμενους.
 
3.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων ανά κατηγορία Νομικής Μορφής είναι:
→ Ατομικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 5.740 θανάτους επιχειρήσεων.
→ Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 78 θανάτους επιχειρήσεων.
→ Προσωπικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 672 θανάτους επιχειρήσεων.

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Με βάση τον στατιστικό ορισμό που εφαρμόζεται, ως επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης για το έτος 2020 προσδιορίζονται αυτές που απασχολούσαν 10 μισθωτούς κατά το έτος 2017 και είχαν μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων άνω του 10% ετησίως, για την περίοδο 2017 – 2020.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, το 2020 ανήλθε σε 4.773 επιχειρήσεις σημειώνοντας μείωση 34,6% σε σχέση με το 2019 που είχαν ανέλθει σε 7.300 επιχειρήσεις. Αύξηση στο πλήθος των επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019 καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (23,1%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες1» (6,3%). Αντίθετα η μεγαλύτερη μείωση στο πλήθος των επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019 καταγράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (53,5%) και στον τομέα «Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες» (47,7%).

1
Από τον τομέα Κ: Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες εξαιρούνται οι δραστηριότητες των εταιριών χαρτοφυλακίου (NACE Αναθ. 2 64.2).

Source