Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πιστοποίηση λογιστών και δικηγόρων για έκδοση συντάξεων – Αλλαγές με νέα απόφαση

Με τη νέα απόφαση 100656/2021 τροποποιείται η 45891/2.7.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α’ 68)» και συγκεκριμένα:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε κύκλο πιστοποίησης αιτούντες οι οποίοι: α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, β. έχουν ήδη πιστοποιηθεί ».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται σε πιστοποιούμενο επαγγελματία να ζητήσει να εξετασθεί, αντί για τις εξετάσεις του κύκλου πιστοποίησης του e-ΕΦΚΑ στον οποίον Ζήτησε να συμμετάσχει σε εξετάσεις άλλου κύκλου πιστοποίησης, μετά από αίτημά του που υποβάλλεται το αργότερο εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη των εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται δύο φορές».

3. Στο άρθρο 9 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Πιστοποιούμενος επαγγελματίας που αποτυγχάνει σε εξετάσεις δικαιούται να συμμετάσχει σε εξετάσεις επόμενου κύκλου πιστοποίησης. Το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις παρέχεται έως τρεις (3) φορές».

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου