Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδος και Κατάρ

Με την ΠΟΛ.1187/1995, έχει οριστεί ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της Αίτησης για την Εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής φορολογίας (στο εξής Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει συνάψει η Ελλάδα, βάσει του οποίου εφαρμόζονται οι ευεργετικές διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. Το έντυπο αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., υπό τον τίτλο «αιτήσεις εφαρμογής» στη διαδρομή: https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-03/CLAIM_OTHERCOUNTRIES.pdf. Οι φορολογικές αρχές του Κατάρ, ενημέρωσαν ότι προχωρούν στην έκδοση ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών φορολογικής Κατοικίας (στο εξής ΠΦΚ) τα οποία φέρουν ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενώ παράλληλα θα εξακολουθήσουν να πιστοποιούν τη φορολογική κατοικία και στο έντυπο «Αίτηση για την εφαρμογή».

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να υφίσταται ασφάλεια των συναλλαγών των φορολογικών κατοίκων και των εργασιών των υπόχρεων προσώπων, με την Ε.2084/2021 παρέχονται οι εξής οδηγίες: Στις αιτήσεις εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδος – Κατάρ στις οποίες η ημερομηνία πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας είναι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 1-1-2021, αντί της συμπλήρωσης του πεδίου VII (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), με την δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εφαρμογής, δύναται να προσκομίζεται διακριτά το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της αλλοδαπής φορολογικής αρχής, εφόσον έχει εκδοθεί έγκυρα ως ηλεκτρονικό στην αραβική και αγγλική γλώσσα.

Η γνησιότητα του ΠΦΚ δύναται να διαπιστώνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες στην αγγλική γλώσσα που συνοδεύουν το ΠΦΚ (ως συνημμένο δείγμα).

Οι αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την 2084/2021, ισχύουν, όπως και οι αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την αναφερόμενη ως σχετική.