Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πιστοποιητικά τρίτων χωρών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα: Η ΕΜΑ επιβεβαιώνει τη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι πρέσβεις στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια πρόταση η οποία καλύπτει ένα κενό στη νομοθεσία και διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να απασχολούν κατόχους πιστοποιητικών τρίτων χωρών στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τα μέλη πληρωμάτων που κατέχουν πιστοποιητικά από χώρες εκτός ΕΕ αντιπροσωπεύουν —ιδίως σε ορισμένες πλωτές οδούς εντός της ΕΕ— σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού ενός τομέα ο οποίος πλήττεται σήμερα από έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων και ένα γηράσκον εργατικό δυναμικό.

Pedro Nuno Santos, Υπουργός Υποδομών και Στέγασης της Πορτογαλίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου
Ως ένας από τους πιο αποδοτικούς από πλευράς εκπομπών CO2 τρόπους μεταφοράς, η εσωτερική ναυσιπλοΐα βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της ΕΕ για την απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Κατά συνέπεια, πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να την στηρίξουμε. Χάρη στην τροποποίηση που εγκρίθηκε σήμερα, θα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αδιάλειπτη λειτουργία του τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία του η οποία συνέβαλε στην ταχεία ευόδωση του ζητήματος αυτού.

Δυνάμει της συμφωνίας, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν έως τις 17 Ιανουαρίου 2032 πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2024.

Μετά από άτυπες επαφές μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Μεταφορών στις 3 Ιουνίου, και οι τροπολογίες που ψήφισε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου είναι πανομοιότυπες.

Αφού αναθεωρηθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς, το κείμενο θα εγκριθεί πρώτα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια από το Συμβούλιο, πιθανώς τον Ιούλιο.

Σχέδιο οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών – εγκριθέν κείμενο υπό αναθεώρηση
Οδηγία 2017/2397 της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα