Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πλατφόρμα ΠΕΛΟΠΑΣ: Καταγραφή όλων των δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Με το άρθρο 47 του νέου αθλητικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή πριν λίγο, προβλέπεται η τήρηση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) της ψηφιακής πλατφόρμας «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην οποία καταγράφονται όλες οι δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας που ανήκουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Επίσης, προβλέπεται η υποχρεωτική εγγραφή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) κάθε βαθμού στην ανωτέρου πλατφόρμα, με καταχώριση και των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε αυτούς, κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης, ως προϋπόθεση για τη μεταξύ άλλων, ένταξή τους σε αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και σε συναφή χρηματοδοτικά έργα Ε.Σ.Π.Α. κ.λπ.

Η προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 47
Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» – Υποχρεωτική καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α. στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) τηρείται η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην οποία καταγράφονται όλες οι δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας που ανήκουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄121) και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

2. Η καταγραφή της κάθε αθλητικής εγκατάστασης με τα ειδικότερα στοιχεία της γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη του κυρίου της, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα μητρώα.

3. Η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» αποτελεί ηλεκτρονική εφαρμογή ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, η οποία συνιστά για τους τρίτους πηγή πληροφόρησης ως προς τα στοιχεία των καταγραφομένων αθλητικών εγκαταστάσεων.

4. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού οφείλουν να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» και να καταχωρούν σε αυτή τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης.

5. Η εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και η καταχώριση σε αυτή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για την ένταξη έργων των ΟΤΑ που αφορούν στις αθλητικές τους εγκαταστάσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ λοιπών υπουργείων και φορέων, καθώς και για την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. για την ένταξη των εγκαταστάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και για την παροχή αιγίδας από τη Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία για την καταγραφή κάθε αθλητικής εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2.