Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πληρωμές λιανικής: Το Συμβούλιο υπέρ της προώθησης άμεσων πληρωμών και λύσεων πληρωμών σε επίπεδο ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα που ανταποκρίνονται στη στρατηγική πληρωμών λιανικής για την ΕΕ που παρουσίασε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020. Στο πλαίσιο της ταχείας καινοτομίας και της ψηφιοποίησης της οικονομίας, στα συμπεράσματα εκφράζεται ικανοποίηση για τη συνολική στρατηγική που παρουσίασε η Επιτροπή για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς πληρωμών λιανικής στην ΕΕ.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει πλήρως τους γενικούς στόχους της στρατηγικής, όπως η εξασφάλιση ανταγωνιστικής και καινοτόμου αγοράς πληρωμών λιανικής στην ΕΕ, η προώθηση της υιοθέτησης των άμεσων πληρωμών και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη λύσεων πληρωμών σε ενωσιακό επίπεδο ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από σημαντικούς παγκόσμιους παράγοντες στον τομέα αυτό.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τις πολλές προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την περαιτέρω ανάπτυξη και ρύθμιση της αγοράς, όπως η χρηματοπιστωτική ένταξη, η ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών, η προστασία των δεδομένων και οι πτυχές της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα συμπεράσματα παρουσιάζουν τις λεπτομερείς προτεραιότητες του Συμβουλίου στο πλαίσιο των τεσσάρων «πυλώνων» της στρατηγικής δράσης που περιέγραψε η Επιτροπή:
• αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με λύσεις ολοένα και περισσότερο ψηφιακών και άμεσων πληρωμών
• ζητήματα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας
• διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληρωμών λιανικής και άλλων υποδομών υποστήριξης και της πρόσβασης σε αυτά
• βελτίωση των πληρωμών με χώρες εκτός της ΕΕ

Το Συμβούλιο δίνει στην Επιτροπή ισχυρή πολιτική εντολή για την προώθηση πρωτοβουλιών σε αυτούς τους τομείς και για την υποβολή νομοθετικών προτάσεων, κατά περίπτωση, μετά από δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται συνολική αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά και οι προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική πληρωμών λιανικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση»  
Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική πληρωμών λιανικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση»  
Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης