Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ποια εισοδήματα απαλλάσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2022 – Τι ισχύει για τα μερίσματα

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε συνοπτικά μέσω σχετικών πινάκων τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, βάσει των διατάξεων που έχουν νομοθετηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και βάσει της νέας προτεινόμενης διάταξης που κατατέθηκε με τροπολογία στην Βουλή (δείτε εδώ αναλυτικά την τροπολογία και την αιτιολογική έκθεση). 

Με την επιφύλαξη της ψήφισης της διάταξης της τροπολογίας όπως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή, παρουσιάζουμε όσα ισχύουν αναφορικά με την απαλλαγή των εισοδημάτων από την εισφορά αλληλεγγύης και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα εισοδήματα που απαλλάχθηκαν για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, καθώς επίσης και αυτά που απαλλάσσονται για το έτος 2022 και από το 2023 και εφεξής.

 

Φ.Έτος

Απαλλάσσονται

20201 → Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότηταλ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
→ Εισόδημα από κεφάλαιοερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
20212 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού τομέα (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από μπλοκάκι, λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.)
→ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότηταλ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
→ Εισόδημα από κεφάλαιοερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
20223 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού τομέα (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από μπλοκάκι, λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.)
→ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότηταλ επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ)
Εισόδημα από κεφάλαιοερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, κ.λπ.)]
→ Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
20233 → Όλα τα εισοδήματα


 

Φ.Έτος

Δεν απαλλάσσονται

20201 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα  (αμοιβές ΔΣ, εισόδημα από μπλοκάκι, λοιπές αμοιβές άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.)
→ Συντάξεις, ασφάλισμα (διότι αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία)
20212 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Δημοσίου τομέα
→ Συντάξεις, ασφάλισμα (διότι αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία)
20223 → Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Δημοσίου τομέα
→ Συντάξεις, ασφάλισμα (διότι αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία)
20233

 –

1 Η παρ. 49 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. ισχύει όπως προστέθηκε με το άρθρο 298 ν. 4738/2020 (Ε.2204/2020).
2 Η παρ. 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. ισχύει όπως προστέθηκε με άρθρο 298 ν. 4738/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 121 του ν. 4799/2021. (Ε.2204/2020)
3 Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκε με το άρθρο 121 του ν. 4799/2021 (Ε.2125/2021) και όπως θα ισχύσει μετά την ψήφιση της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή (δείτε εδώ την τροπολογία αναλυτικά).

Σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των μερισμάτων, διευκρινίζεται ότι στο εκάστοτε φορολογικό έτος [(2020,  2021 (και 2022 με την προϋπόθεση της ψήφισης της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή)] περιλαμβάνονται αυτά για τα οποία ο φορολογούμενος απέκτησε (ή θα αποκτήσει) το δικαίωμα είσπραξης στα έτη αυτά (ήτοι στα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και εφεξής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. και την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε.


Βάσει των ανωτέρω, δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης για μερίσματα που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές συνελεύσεις που έχουν συγκληθεί ή θα συγκληθούν από 1.1.2020 και μετά.

Δείτε αναλυτικά ανά φορολογικό έτος (συμπεριλαμβάνεται και το 2022 όπως προβλέπει η διάταξη της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή).

Φορολογικό έτος 2020 Φορολογικό έτος 2021 Φορολογικό έτος 2022
✔ Α.Ε. –  Προμερίσματα τα οποία δόθηκαν από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2020.

✔ Α.Ε. – Μερίσματα  χρήσης 2019 τα οποία εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2020.

✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών που πραγματοποιήθηκαν  από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2020.

✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα εταίρων χρήσης 2019 τα οποία εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις μέσα στο 2020.

✔ Ο.Ε.-Ε.Ε. (απλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2020. Χρόνος κτήσης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

✔ Ο.Ε.-Ε.Ε.  – (διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2019. Θεωρείται πως δόθηκαν σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορ. εισοδήματος του Ν.Π. δηλαδή εντός του 2020.

✔ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα διαχειριστικής περιόδου 01.07.2018 έως 30.06.2019 που εγκρίθηκαν από γενικές συνελεύσεις από 1.1.2020 έως 10.3.2020.

✔ Α.Ε. –  Προμερίσματα τα οποία δόθηκαν από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2021.

✔ Α.Ε. – Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2020 τα οποία εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2021.

✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών που πραγματοποιήθηκαν  από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και εγκρίθηκαν  από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2021.

✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα εταίρων κλειόμενης χρήσης 2020 τα οποία εγκρίθηκαν από Γενικές Συνελεύσεις μέσα στο 2021.

✔ Ο.Ε.-Ε.Ε.  – (διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2020. Θεωρείται πως δόθηκαν σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορ. εισοδήματος του Ν.Π. δηλαδή εντός του 2021.

✔ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα διαχειριστικής περιόδου 01.07.2019 έως 30.06.2020 που εγκρίθηκαν από γενικές συνελεύσεις έως 10.3.2021.

✔ Α.Ε. –  Προμερίσματα τα οποία δόθηκαν από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2022.

✔ Α.Ε. – Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2021 τα οποία εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2022.

✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών που πραγματοποιήθηκαν  από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις εντός του 2022.

✔ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα εταίρων κλειόμενης χρήσης 2021 τα οποία εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από Γενικές Συνελεύσεις μέσα στο 2022.

✔ Ο.Ε.-Ε.Ε.  – (διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2021. Θεωρείται πως δόθηκαν σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορ. εισοδήματος του Ν.Π. δηλαδή εντός του 2022.

✔ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα διαχειριστικής περιόδου 01.07.2020 έως 30.06.2021 που εγκρίθηκαν έως 10.3.2022

✔ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα διαχειριστικής περιόδου 01.07.2021 έως 30.06.2022 που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από γενικές συνελεύσεις έως 10.3.2023
 


Επισημάνσεις
:


1. Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4965/2022, έχει παραταθεί για το έτος 2022 κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ανωνύμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Δείτε αναλυτικά τι ισχύει στο σχετικό άρθρο του κόμβου: Ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021

2. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι μόνο όσοι εργάζονται σε φορείς εκτός δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης (βλ. και άρθρο 31 παρ. 1 ν. 4756/2020 ).

3. Αντιστοίχως με τα οριζόμενα για το φορολογικό έτος 2020 και 2021, ορίζεται ότι αν στο φορολογικό έτος 2022 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (περ. α’ παρ. 1 άρθρο 34), προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο εισόδημα αυτό, πρέπει τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2020 και 2021), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.

 

Source