Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ποια στοιχεία θα καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο νέο Μητρώο από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα

Καταρτίζεται και τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 51 του νομοσχεδίου «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), για την κεντρική εξ αποστάσεως εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας.

Προσδιορίζονται τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Μ.Ε.Μ.Ο. εντός της οριζόμενης προθεσμίας, από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα. Η μη καταχώριση ή η εκπρόθεσμη και η ανακριβής καταχώριση επιφέρει στον υπόχρεο χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από πεντακόσια (500) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 51
Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), για την κεντρική εξ αποστάσεως εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας.

2. Στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα τα κάτωθι στοιχεία:
α. ο αριθμός πλαισίου του,
β. η κατηγορία του (μεταφοράς προσώπων M1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών N1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 01, 02 και 03),
γ. ο κατασκευαστικός του οίκος,
δ. το μοντέλο, ο τύπος, η παραλλαγή και η έκδοσή του,
ε. ο κυβισμός του κινητήρα του,
στ. το μέγιστο μικτό βάρος του, αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, 01, 02 ή 02,
ζ. οι θέσεις καθημένων του, αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας M1, Μ2 ή Μ3,
η. η εκ κατασκευής αντιρρυπαντική του τεχνολογία,
θ. οι συνδυασμένες και οι σταθμισμένες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα,
ι. η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του στην αλλοδαπή,
κ. οι εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας αυτού.
Στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται ψηφιοποιημένα αντίγραφα για το εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα: (1) της βεβαίωσης του αντιπροσώπου και πληροφοριών εξοπλισμού στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του, (2) του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του, (3) του πιστοποιητικού συμμόρφωσής του, (4) του παραστατικού πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα, (5) της διαγεγραμμένης άδειας κυκλοφορίας του της αλλοδαπής, (6) του πιστοποιητικού ταξινόμησης.
3. Κάθε εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος καταχωρεί τα στοιχεία της παρ. 2 στο Μ.Ε.Μ.Ο. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
4. Η μη καταχώρηση, ή η εκπρόθεσμη καταχώρηση και η ανακριβής καταχώρηση στο Μ.Ε.Μ.Ο του μεταχειρισμένου οχήματος εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 4 προθεσμίας, επιφέρει χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πεντακόσια (500,00) έως δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ στον υπόχρεο προς καταχώρηση ανάλογα με την παράβαση.
5. Αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο. ορίζεται η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ανά τρεις (3) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις καταχωρήσεις αυτού, προκειμένου να επαληθεύει τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων από τους υπόχρεους.