Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

«Πράσινα Ομόλογα»: Ελεγκτικό πλαίσιο με το οποίο θα διενεργούνται έλεγχοι από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

ΕΛΤΕ
elte.org.gr

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ’ αρ. 219/2/27.06.2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο βάση του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι του Πλαισίου Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει το πρότυπο “Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds” ή άλλη αποδεκτή οδηγία όπως έχουν εκδοθεί από την Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association (ICMA).

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017, «Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης».

Η «Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης» διασφαλίζει ότι το πλαίσιο έκδοσης ενός πράσινου ομολόγου είναι ευθυγραμμισμένο με τις τέσσερις αρχές του προτύπου Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds ή με τις αρχές άλλης αποδεκτής οδηγίας:

– Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων
– Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Έργων
– Διαχείριση Αντληθέντων Κεφαλαίων
– Αναφορά

Για το κείμενο της Απόφασης πατήστε εδώ.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι του Πλαισίου Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει το πρότυπο “Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds” ή άλλη αποδεκτή οδηγία όπως έχουν εκδοθεί από την Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association (ICMA))

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις αρχές που ορίζει το πρότυπο “Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds” ή άλλη αποδεκτή οδηγία όπως έχουν εκδοθεί από την Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών International Capital Market Association (ICMA)
2. Τις διατάξεις όπως ισχύουν του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).
3. Την υπ’ 219/2/27-6-2022 Απόφαση του ΔΣ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελεί ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές του Πλαισίου Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου στο πλαίσιο της επικείμενης έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») με δημόσια προσφορά και εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου “Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds” ή άλλης αποδεκτής οδηγίας όπως έχουν εκδοθεί από την Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA).

Άρθρο 2
Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης».
2. Η «Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης» διασφαλίζει ότι το πλαίσιο έκδοσης ενός πράσινου ομολόγου είναι ευθυγραμμισμένο με τις τέσσερις αρχές του προτύπου Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds ή με τις αρχές άλλης αποδεκτής οδηγίας:
1. Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων 
2. Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Έργων
3. Διαχείριση Αντληθέντων Κεφαλαίων
4. Αναφορά
3. Η «Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης» συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κατόπιν του ελέγχου του πλαισίου του Πράσινου Ομολόγου.
4. Η εν λόγω «Έκθεση Διασφάλισης» καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και συνεπώς αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.
5. Όπως ισχύει για κάθε υποχρεωτικό έλεγχο, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες καταρτίζουν φάκελο ελέγχου και υπάγονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας της ΕΛΤΕ. Ο φάκελος ελέγχου περιλαμβάνει την ελεγκτική εργασία, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και την ελεγκτική μεθοδολογία που έχει θεσπίσει κάθε ελεγκτική εταιρεία και τα ελεγκτικά τεκμήρια που υποστηρίζουν την «Έκθεση Διασφάλισης».

Άρθρο 3
Μορφή και Περιεχόμενο της Έκθεσης Διασφάλισης

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Υπόδειγμα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος (Παράρτημα Ι)
Β. Υπόδειγμα αρνητικού συμπεράσματος (Παράρτημα ΙΙ)

Άρθρο 4
ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ 

Παράρτημα Ι. Α.
Υπόδειγμα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΓ Εταιρείας

Διενεργήσαμε την εργασία που περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας» επί του από ΗΗ/ΜΜ/20ΥΥ καταρτισθέντος Πλαισίου Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου (εφεξής «Πλαίσιο») της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής «Εταιρεία») στο πλαίσιο της επικείμενης έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») με δημόσια προσφορά και εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης».
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
H Εταιρεία κατάρτισε το Πλαίσιο, σύμφωνα με τις Αρχές ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου που ορίζονται / ορίζεται από ΧΧΧ (εφεξής τις Αρχές ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου) [π.χ. «Αρχές Πράσινου Ομολόγου: Οδηγίες Εθελοντικής Διαδικασίας Έκδοσης Πράσινων Ομολόγων» (“Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds”) ή άλλη αποδεκτή οδηγία] όπως έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών [International Capital Market Association-(ICMA)] τον Ιούνιο του 2021 και οι οποίες παρατίθενται ακολούθως:
1. Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.
2. Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής έργων.
3. Διαχείριση αντληθέντων κεφαλαίων.
4. Αναφορά.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του Πλαισίου σύμφωνα με τις Αρχές /ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου. Η ευθύνη αυτή συμπεριλαμβάνει και τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών δικλίδων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του Πλαισίου της Εταιρείας με τις Αρχές / ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης που βασίζεται στην διενέργεια εργασιών διασφάλισης όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας», αναφέροντας το συμπέρασμα που προκύπτει από τη διενέργειά της παρέχοντας περιορισμένη διασφάλιση. Η φύση, ο χρόνος διενέργειας και η έκταση των εργασιών μας βασίστηκαν στην επαγγελματική μας κρίση, περιλαμβανομένης της αξιολόγησής μας περί των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η διενεργηθείσα εργασία και τα τυχόν ευρήματα αφορούν στη συμμόρφωση του καταρτισθέντος από την Εταιρεία Πλαισίου σύμφωνα με τις Αρχές / ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου.
Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμά περιορισμένης διασφάλισης που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση.
ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εργασία που διενεργήσαμε δεν μπορεί να διασφαλίσει απόλυτα ότι θα αποκαλυφθούν όλα τα θέματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδεις αδυναμίες για τον εντοπισμό σφαλμάτων ή παραλείψεων, σχετικά με την πληρότητα και ακρίβεια των γνωστοποιήσεων, όπως παρατίθενται στο στο καταρτισθέν από την Εταιρεία Πλαίσιο. Ουσιώδης αδυναμία υπάρχει όταν ο σχεδιασμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου δεν περιορίζει τον κίνδυνο να συμβούν και να μην αποκαλυφθούν σημαντικά σφάλματα ή παραλείψεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Όλα τα θέματα που υπέπεσαν στην αντίληψή μας κατά τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας τέθηκαν σε γνώση της διοίκησης της Εταιρείας. Οι σχετικές επισημάνσεις μας, όπως προέκυψαν από την εργασία μας συζητήθηκαν με τα αρμόδια στελέχη της και ελήφθησαν τα σχόλιά τους.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διενέργειας των εργασιών διασφάλισης έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017.
ΕΥΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι διαδικασίες μας σχεδιάστηκαν για την απόκτηση περιορισμένης διασφάλισης επί της οποίας βασίζουμε το συμπέρασμά μας και δεν παρέχουν όλα τα τεκμήρια που θα απαιτούνταν για την παροχή εύλογης διασφάλισης.
Αν και κατανοήσαμε το σύστημα εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας στο πλαίσιο της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος, η εργασία που διενεργήσαμε δεν σχεδιάστηκε για να παρέχει διασφάλιση επί των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας. Οι διαδικασίες μας δεν περιέλαβαν τον έλεγχο δικλίδων ή τη διενέργεια διαδικασιών που σχετίζονται με τον έλεγχο συγκέντρωσης ή επεξεργασίας δεδομένων εντός πληροφοριακών (ΙΤ) συστημάτων.
Προκειμένου να καταλήξουμε στο συμπέρασμά μας, διενεργήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες
• Ανάγνωση του από ΗΗ/ΜΜ/20ΥΥ καταρτισθέντος Πλαισίου της Εταιρείας για να κατανοήσουμε τον τρόπο και το βαθμό συμμόρφωσής του με τις Αρχές / ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου [ή άλλες αποδεκτές Αρχές].
• Ανάγνωση του ενημερωτικού δελτίου του ΚΟΔ της Εταιρείας και των πληροφοριών που περιλαμβάνει σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης του πράσινου ομολόγου.
• Αντιπαραβολή του Πλαισίου με το εγχειρίδιο “Harmonised Framework for Impact Reporting” όπως έχει εκδοθεί από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA) τον ΜΜ του 20ΥΥ (π.χ. τον Ιούνιο του 2021).
• Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Πλαισίου και το προσωπικό που εμπλέκεται στις σχετικές διαδικασίες για την κατανόηση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών για την προετοιμασία έκδοσης και παρακολούθησης του πράσινου ομολόγου.
• Επισκόπηση σχετικών εσωτερικών πολιτικών, διαδικασιών ή άλλων εγγράφων (π.χ. απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης κ.α.) καθώς και της δομής διακυβέρνησης του Πράσινου Ομολόγου.
• Συζήτηση με τη διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας.
• Αξιολόγηση συνάφειας του σκοπού του Ομολόγου με τη στρατηγική της Εταιρείας, τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει.
• Επισκόπηση σχετικών αποφάσεων και πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
• Λήψη διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση της Εταιρείας επί σημαντικών παραδοχών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι το καταρτισθέν από
2 Οι ανωτέρω διαδικασίες είναι ενδεικτικές και δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εργασίας.
την Εταιρεία Πλαίσιο δεν έχει συμμορφωθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις Αρχές / ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου όπως ορίζονται / ορίζεται από ΧΧΧ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η παρούσα Έκθεση Διασφάλισης χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση του σκοπού που αναφέρεται στην εισαγωγική παράγραφο της παρούσας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
[Ελεγκτική εταιρεία] Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]
[Διεύθυνση] [Ονοματεπώνυμο ΟΕΛ]
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
[Ελεγκτικής εταιρείας] Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: [ΟΕΛ]

Παράρτημα ΙΙ Β.
Υπόδειγμα αρνητικού συμπεράσματος
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΓ Εταιρείας

Διενεργήσαμε την εργασία που περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας» επί του από ΗΗ/ΜΜ/20ΥΥ καταρτισθέντος Πλαισίου Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου (εφεξής «Πλαίσιο») της Εταιρείας ΑΒΓ (εφεξής «Εταιρεία») στο πλαίσιο της επικείμενης έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») με δημόσια προσφορά και εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης».
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
H Εταιρεία κατάρτισε το Πλαίσιο, σύμφωνα με τις Αρχές ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου που ορίζονται / ορίζεται από ΧΧΧ (εφεξής τις Αρχές ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου) [π.χ. «Αρχές Πράσινου Ομολόγου: Οδηγίες Εθελοντικής Διαδικασίας Έκδοσης Πράσινων Ομολόγων» (“Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds”) ή άλλη αποδεκτή οδηγία] όπως έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών [International Capital Market Association-(ICMA)] τον Ιούνιο του 2021 και οι οποίες παρατίθενται ακολούθως:
5. Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.
6. Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής έργων.
7. Διαχείριση αντληθέντων κεφαλαίων.
8. Αναφορά.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του Πλαισίου σύμφωνα με τις Αρχές /ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου. Η ευθύνη αυτή συμπεριλαμβάνει και τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών δικλίδων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του Πλαισίου της Εταιρείας με τις Αρχές / ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης που βασίζεται στην διενέργεια εργασιών διασφάλισης όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας», αναφέροντας το συμπέρασμα που προκύπτει από τη διενέργειά της παρέχοντας περιορισμένη διασφάλιση. Η φύση, ο χρόνος διενέργειας και η έκταση των εργασιών μας βασίστηκαν στην επαγγελματική μας κρίση, περιλαμβανομένης της αξιολόγησής μας περί των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η διενεργηθείσα εργασία και τα τυχόν ευρήματα αφορούν στη συμμόρφωση του καταρτισθέντος από την Εταιρεία Πλαισίου σύμφωνα με τις Αρχές / ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου.
Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμά περιορισμένης διασφάλισης που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση.
ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εργασία που διενεργήσαμε δεν μπορεί να διασφαλίσει απόλυτα ότι θα αποκαλυφθούν όλα τα θέματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδεις αδυναμίες για τον εντοπισμό σφαλμάτων ή παραλείψεων, σχετικά με την πληρότητα και ακρίβεια των γνωστοποιήσεων, όπως παρατίθενται στο στο καταρτισθέν από την Εταιρεία Πλαίσιο. Ουσιώδης αδυναμία υπάρχει όταν ο σχεδιασμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου δεν περιορίζει τον κίνδυνο να συμβούν και να μην αποκαλυφθούν σημαντικά σφάλματα ή παραλείψεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Όλα τα θέματα που υπέπεσαν στην αντίληψή μας κατά τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας τέθηκαν σε γνώση της διοίκησης της Εταιρείας. Οι σχετικές επισημάνσεις μας, όπως προέκυψαν από την εργασία μας συζητήθηκαν με τα αρμόδια στελέχη της και ελήφθησαν τα σχόλιά τους.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διενέργειας των εργασιών διασφάλισης έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017.
ΕΥΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι διαδικασίες μας σχεδιάστηκαν για την απόκτηση περιορισμένης διασφάλισης επί της οποίας βασίζουμε το συμπέρασμά μας και δεν παρέχουν όλα τα τεκμήρια που θα απαιτούνταν για την παροχή εύλογης διασφάλισης.
Αν και κατανοήσαμε το σύστημα εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας στο πλαίσιο της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος, η εργασία που διενεργήσαμε δεν σχεδιάστηκε για να παρέχει διασφάλιση επί των εσωτερικών δικλίδων της Εταιρείας. Οι διαδικασίες μας δεν περιέλαβαν τον έλεγχο δικλίδων ή τη διενέργεια διαδικασιών που σχετίζονται με τον έλεγχο συγκέντρωσης ή επεξεργασίας δεδομένων εντός πληροφοριακών (ΙΤ) συστημάτων.
Προκειμένου να καταλήξουμε στο συμπέρασμά μας, διενεργήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες :
• Ανάγνωση του από ΗΗ/ΜΜ/20ΥΥ καταρτισθέντος Πλαισίου της Εταιρείας για να κατανοήσουμε τον τρόπο και το βαθμό συμμόρφωσής του με τις Αρχές / ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου [ή άλλες αποδεκτές Αρχές].
• Ανάγνωση του ενημερωτικού δελτίου του ΚΟΔ της Εταιρείας και των πληροφοριών που περιλαμβάνει σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης του πράσινου ομολόγου.
• Αντιπαραβολή του Πλαισίου με το εγχειρίδιο “Harmonised Framework for Impact Reporting” όπως έχει εκδοθεί από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA) τον ΜΜ του 20ΥΥ (π.χ. τον Ιούνιο του 2021).
• Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Πλαισίου και το προσωπικό που εμπλέκεται στις σχετικές διαδικασίες για την κατανόηση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών για την προετοιμασία έκδοσης και παρακολούθησης του πράσινου ομολόγου.
• Επισκόπηση σχετικών εσωτερικών πολιτικών, διαδικασιών ή άλλων εγγράφων (π.χ. απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης κ.α.) καθώς και της δομής διακυβέρνησης του Πράσινου Ομολόγου.
• Συζήτηση με τη διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας.
• Αξιολόγηση συνάφειας του σκοπού του Ομολόγου με τη στρατηγική της Εταιρείας, τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει.
• Επισκόπηση σχετικών αποφάσεων και πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
• Λήψη διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση της Εταιρείας επί σημαντικών παραδοχών.
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Στο σημείο αυτό αναφέρονται τα ουσιώδη σφάλματα μη συμμόρφωσης των στοιχείων του υπό έλεγχο καταρτισθέντος από την Εταιρεία Πλαισίου σε σχέση με τις Αρχές / ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου όπως ορίζεται από ΧΧΧ: Α) …
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Εξαιτίας της σημαντικότητας της περίπτωσης που μνημονεύεται (ή των περιπτώσεων που μνημονεύονται) στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για αρνητικό συμπέρασμα”, διατυπώνουμε το συμπέρασμα ότι το καταρτισθέν από την Εταιρεία Πλαίσιο δεν έχει συμμορφωθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις Αρχές / ή το Πρότυπο Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου όπως ορίζεται από ΧΧΧ.]
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η παρούσα Έκθεση Διασφάλισης χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση του σκοπού που αναφέρεται στην εισαγωγική παράγραφο της παρούσας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
[Ελεγκτική εταιρεία] Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]
[Διεύθυνση] [Ονοματεπώνυμο ΟΕΛ]
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
[Ελεγκτικής εταιρείας] Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: [ΟΕΛ]

Source