Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πράσινο φως στην Πολωνία για την εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης από 1.1.2024

Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/1003 του Συμβουλίου, επιτράπηκε στην Πολωνία να θεσπίσει μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ με σκοπό την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλους τους υποκειμένους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της ΠολωνίαςΗ Πολωνία υποστήριξε ότι το ειδικό μέτρο θα αποφέρει οφέλη στο επίπεδο της καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Τ

ο ειδικό μέτρο, σε συνδυασμό με τη διαβίβαση πρόσθετων δεδομένων σχετικά με τις συναλλαγές, θα βελτιώσει σημαντικά τις αναλυτικές ικανότητες της πολωνικής φορολογικής διοίκησης, δίνοντάς της τη δυνατότητα να επαληθεύει αυτόματα τη συμφωνία μεταξύ των ποσών ΦΠΑ που δηλώθηκαν και ποσών ΦΠΑ που καταβλήθηκαν και αυξάνοντας την ακρίβεια της επαλήθευσης των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

Επιπλέον, θα συμπληρώσει άλλα μέτρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ, όπως ο ενιαίος φάκελος ελέγχου για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ο μηχανισμός διαχωρισμού των πληρωμών, το σύστημα ηλεκτρονικής ανάλυσης των χρηματοοικονομικών ροών και το ηλεκτρονικό σύστημα φορολογικών ταμειακών μηχανών για την παρακολούθηση του τομέα του λιανικού εμπορίου.

Ακολουθεί η εκτελεστική απόφαση

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/1003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2022 με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 5 Αυγούστου 2021, η Πολωνία ζήτησε άδεια για ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218, 226 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και καθιέρωσης υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον φόρο και για τις οποίες απαιτείται η έκδοση τιμολογίου («ειδικό μέτρο»). Η άδεια για την εφαρμογή του ειδικού μέτρου ζητήθηκε για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Επιτροπή διαβίβασε το αίτημα της Πολωνίας στα άλλα κράτη μέλη με επιστολές της 21ης Οκτωβρίου 2021. Με επιστολή της 22ας Οκτωβρίου 2021, η Επιτροπή ενημέρωσε την Πολωνία ότι διέθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση του αιτήματος.

(3) Με επιστολή της 8ης Φεβρουαρίου 2022, η Πολωνία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δεν απαιτείται παρέκκλιση από το άρθρο 226 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και ότι το πεδίο εφαρμογής του αιτούμενου ειδικού μέτρου θα περιοριστεί στους υποκειμένους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Πολωνίας.

(4) Η Πολωνία υποστηρίζει ότι το ειδικό μέτρο θα αποφέρει οφέλη στο επίπεδο της καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Το ειδικό μέτρο, σε συνδυασμό με τη διαβίβαση πρόσθετων δεδομένων σχετικά με τις συναλλαγές, θα βελτιώσει σημαντικά τις αναλυτικές ικανότητες της πολωνικής φορολογικής διοίκησης, δίνοντάς της τη δυνατότητα να επαληθεύει αυτόματα τη συμφωνία μεταξύ των ποσών ΦΠΑ που δηλώθηκαν και ποσών ΦΠΑ που καταβλήθηκαν και αυξάνοντας την ακρίβεια της επαλήθευσης των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Επιπλέον, θα συμπληρώσει άλλα μέτρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ, όπως ο ενιαίος φάκελος ελέγχου για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ο μηχανισμός διαχωρισμού των πληρωμών, το σύστημα ηλεκτρονικής ανάλυσης των χρηματοοικονομικών ροών και το ηλεκτρονικό σύστημα φορολογικών ταμειακών μηχανών για την παρακολούθηση του τομέα του λιανικού εμπορίου.

(5) Η Πολωνία θεωρεί ότι το ειδικό μέτρο θα επιτρέψει ορισμένα μέτρα απλούστευσης να διευκολύνουν τη συμμόρφωση των υποκειμένων στον φόρο με τις υποχρεώσεις τους, όπως η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ή η επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ. Το ειδικό μέτρο θα παρέχει πλεονεκτήματα στους υποκειμένους στον φόρο, όπως η παροχή υπηρεσίας αποθήκευσης τιμολογίων και αρχειοθέτησης από τη διοίκηση και η αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών. Σύμφωνα με την Πολωνία, το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι υποκείμενοι στον φόρο για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους στο ειδικό μέτρο δεν αναμένεται να είναι σημαντικό, ιδίως σε σύγκριση με τα οφέλη που θα αποκομίσουν από το ειδικό μέτρο. Για να βοηθήσει στις εν λόγω προσαρμογές, η Πολωνία έχει θέσει σε εφαρμογή την προαιρετική ηλεκτρονική τιμολόγηση, πριν εισαγάγει το ειδικό μέτρο. Επιπλέον, θα παρασχεθούν δωρεάν εργαλεία για τη συμμόρφωση με το ειδικό μέτρο και θα διεξαχθεί εκτεταμένη ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την εξοικείωση των φορολογουμένων με τους νέους κανόνες ΦΠΑ για το ειδικό μέτρο.

(6) Λαμβανομένων υπόψη του ευρέος πεδίου εφαρμογής και του καινοτόμου χαρακτήρα του ειδικού μέτρου, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός του στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στους υποκειμένους στον φόρο. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η Πολωνία θεωρήσει ότι η παράταση του ειδικού μέτρου είναι αναγκαία, θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση παράτασης, συνοδευόμενη από έκθεση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ειδικού μέτρου σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ, καθώς και στην απλούστευση της είσπραξης των φόρων.

(7) Το ειδικό μέτρο δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα του πελάτη να λαμβάνει έντυπα τιμολόγια στην περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

(8) Το ειδικό μέτρο θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένο, ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό σε σχέση με τους στόχους του.

(9) Το ειδικό μέτρο είναι ανάλογο προς τους επιδιωκόμενους στόχους, δεδομένου ότι περιορίζεται ως προς τον χρόνο και το πεδίο εφαρμογής. Επιπλέον, το ειδικό μέτρο δεν ενέχει τον κίνδυνο μετατόπισης της απάτης σε άλλους τομείς ή σε άλλα κράτη μέλη.

(10) Το ειδικό μέτρο δεν θα έχει αρνητική επίπτωση στα συνολικά φορολογικά έσοδα που εισπράττονται στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης και δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον ΦΠΑ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 218 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στην Πολωνία να αποδέχεται μόνο τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από υποκειμένους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Πολωνίας υπό μορφή εγγράφων ή μηνυμάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στην Πολωνία να θεσπίσει διάταξη σύμφωνα με την οποία η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων που εκδίδονται στο έδαφος της Πολωνίας δεν υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών.

Άρθρο 3

Η Πολωνία κοινοποιεί στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα εφαρμογής του ειδικού μέτρου που ορίζονται στα άρθρα 1 και 2.

Άρθρο 4

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της κοινοποίησής της.

2.   Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

3.   Αν η Πολωνία θεωρεί ότι η παράταση του ειδικού μέτρου που ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 είναι αναγκαία, υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση παράτασης συνοδευόμενη από έκθεση στην οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εθνικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 στους τομείς της καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής σε θέματα ΦΠΑ, καθώς και της απλούστευσης της είσπραξης του ΦΠΑ. Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων στους υποκειμένους στον φόρο και, ιδίως, αν τα εν λόγω μέτρα αυξάνουν τον διοικητικό τους φόρτο και το κόστος.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Λουξεμβούργο, 17 Ιουνίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. LE MAIRE

Source