Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πραγματικός δικαιούχος – Ενεχυροδανειστές και αργυραμοιβοί: Τα στοιχεία που απαιτούνται για την πιστοποίηση ταυτότητας πελατών

Στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη Ενδεικτικά έγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη

Α. Φυσικά Πρόσωπα

Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Εκδούσα αρχή Δελτίο Αστυνομικής ή Υπηρεσιακής Ταυτότητας
Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς Διαβατήριο σε ισχύ -Ημερομηνία και τόπος γέννησης
Υπηκοότητα
Χώρα διαμονής Απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής ή παραμονής σε ισχύ Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας
Αντίγραφο από μισθωτήριο -Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελματία) Βεβαίωση του εργοδότη
Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας
Επαγγελματική ταυτότητα
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

Β. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, προκειμένου για Ε.Π.Ε., ονόματα των εταίρων της
Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων (κατά την έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018), όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Αντίγραφο του δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού
Αντίγραφο πράξης διορισμού των προσώπων που ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου της
Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)
Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου

Γ. Προσωπικές εταιρείες

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα εταίρων
Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων (κατά την -έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018), όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Αντίγραφο του δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού
Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους
Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου

Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός
Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων (κατά την έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018), όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  Αντίγραφα των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και των τυχόν σχετικών τροποποιήσεών τους
Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)
Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου

Source