Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρατήρια καυσίμων: Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και έκδοση παραστατικών – Νέες αλλαγές με απόφαση της ΑΑΔΕ

Με τη νέα απόφαση 1274/2021 τροποποιείται η ΠΟΛ.1195/2018 απόφασης «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» ως ακολούθως:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.1 Έκδοση παραστατικού μόνο με ένα ενεργειακό είδος.
Στο πεδίο «Συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt συνολικού μήκους 19 char, θα υπάρχει: το σύμβολο ?, ο διψήφιος κωδικός του καυσίμου σύμφωνα με τον πίνακα της υπό στοιχεία Α.1060/2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το σύμβολο ! (θαυμαστικό), τα δεδομένα της ποσότητας στην μονάδα μέτρησης του καυσίμου που καθορίζεται στον πίνακα της απόφασης Α.1060/2021, με την μορφή 99999999999.999. Ειδικά για το LPG (κωδικός 40), η μονάδα μέτρησης είναι τα λίτρα.
Το σύμβολο της υποδιαστολής στην ποσότητα του καυσίμου είναι η τελεία. Η ποσότητα του καυσίμου είναι πάντα θετική, ανεξαρτήτως είδους παραστατικού.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών:
?20!30.125
Στο ανωτέρω παράδειγμα: 20 είναι ο κωδικός καυσίμου στην περίπτωση αυτή Diesel και
30.125 είναι η ποσότητα σε λίτρα δηλαδή 30 λίτρα και 125 ml.
3.2 Έκδοση παραστατικού με περισσότερα του ενός ενεργειακά είδη. Επιτρέπεται μόνο στα Διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων.
Το πεδίο «συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt διαμορφώνεται ως εξής για κάθε ένα ενεργειακό είδος:
? (λατινικό ερωτηματικό) κωδικός με μορφή 99 ! (θαυμαστικό) ποσότητα με μορφή 99999999999.999 (μικρότερο) συνολική αξία (=καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ) με μορφή 999999999999.99 > (μεγαλύτερο) ποσοστό Φ.Π.Α. με μορφή 99.99: (άνω κάτω τελεία) flag με μορφή 9.
Το σύμβολο της υποδιαστολής είναι η τελεία. Το πεδίο flag έχει την τιμή 1 αν πρόκειται για εμπορεύσιμο είδος ή την τιμή 2 αν πρόκειται για προϊόν. Η ποσότητα του ενεργειακού είδους είναι πάντα θετική. Το πρόσημο της συνολικής αξίας καθορίζεται από το είδος του παραστατικού, σύμφωνα με τον πίνακα Δ της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012.
Το μέγιστο πλήθος διαφορετικών ενεργειακών ειδών ανά παραστατικό είναι 40. Το μέγιστο αυτό πλήθος μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω περιορισμούς που θέτει ο χρησιμοποιούμενος τύπος ΕΑΦΔΣΣ ή το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις 3.1, 3.2, το πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» για τα παραστατικά που εκδίδονται από Διυλιστήρια ή εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων ή προς διακινητές πετρελαίου θέρμανσης, κλείνει με ] (δεξιά αγκύλη) αριθμός άδειας LPG παραλήπτη/πρατηρίου με μορφή 9999999 (εφόσον πρόκειται για LPG) και [ (αριστερή αγκύλη) αριθμός εγκατάστασης του λήπτη με μορφή 9999.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι κωδικοί ενεργειακών ειδών αναφέρονται στην υπό στοιχεία Α.1060/2021 απόφαση. Όλα τα ποσά στα αρχεία e.txt είναι σε ευρώ.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών με δύο ενεργειακά είδη. Το πρώτο είναι 2.000 λίτρα βενζίνης 95 RON+ προς 1,50 ευρώ το λίτρο και το δεύτερο 1.513 λίτρα LPG προς 1,417 ευρώ το λίτρο. H άδεια του παραλήπτη/πρατηρίου LPG είναι 1044400 και ο αριθμός εγκατάστασης του λήπτη 234. Τότε, το πεδίο «συμπληρωματικών πληροφοριών» έχει την μορφή:
?11!20003000>24:1?40!15132143.92>24:1]1044400[23 4 »

2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., στην ως άνω περίπτωση 3.1 δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.
Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. στην ως άνω περίπτωση 3.2 (περίπτωση Διυλιστηρίων και εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων) δύναται να διαχειρίζεται περισσότερα του ενός ενεργειακών ειδών ανά παραστατικό, συνεπώς σε κάθε παραστατικό αναγράφονται περισσότερα του ενός ενεργειακά είδη.».

3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Επιτρέπεται η χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων. Οι προδιαγραφές συμπλήρωσης του πεδίου «συμπληρωματικές πληροφορίες» ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1218/2018».

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθενται τρία εδάφια και η παρ. 1 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται. Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής: Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί:

# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Το μέγιστο μήκος του πρώτου υποπεδίου μέχρι το πρώτο # στο πεδίο «σειρά» είναι 25 χαρακτήρες. Το μέγιστο μήκος του τελευταίου υποπεδίου «σειρά αρχικού παραστατικού» στο πεδίο «σειρά» είναι 10 χαρακτήρες. Τα ανωτέρω μήκη υπόκεινται σε περαιτέρω περιορισμούς από το εκάστοτε πρόγραμμα υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.».

Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου