Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Πρατηριούχοι και myDATA: Από 01-01-2022 η διαβίβαση δεδομένων από παραστατικά στην ΑΑΔΕΜε τη νέα απόφαση 1224/2021 τροποποιείται η 1060/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση».

Η παρ. 2 του άρθρου 1 της 1060/2021 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ. είτε με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με εξαίρεση τις περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) της ιδίας παραγράφου, εκτός της περίπτωσης του πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας».

Η παρ. 1 του άρθρου 4 της 1060/2021 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παρούσα ισχύει από την 01/01/2022».

Προστίθεται παράρτημα Κωδικών Ειδών Ενεργειακών Προϊόντων:


 

Δείτε την απόφαση Α.1224/2021 και την κωδικοποιημένη Α.1060/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου