Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Οδηγίες εφαρμογής καθαρών αποδοχών-αμοιβών σε ωφελούμενους

Σε συνέχεια της με αριθμ. 77351/23-12-2020 εγκυκλίου του ΟΑΕΔ σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών – αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και των σχετικών επικοινωνιών με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με την εγκύκλιο 10989/38/10.03.2021 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

→ Στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 4756/2020, προβλέπεται ότι: «Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020».

→ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4597/2019: «Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως……

Δεδομένης της ρητής πρόβλεψης του άρθρου 44 του ν. 4597/2019, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται άμεση σύνδεση της αμοιβής των ωφελουμένων με το ύψος του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα διέπονται από ειδικές διατάξεις (σχετική και η με αριθ.οικ 7317/158/07.03.2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), για τις ασφαλιστικές εισφορές αυτής της κατηγορίας απασχολουμένων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη με αρ. 77351/23.12.2020 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.