Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» και «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις» από το Παν. Θεσσαλίας

1ο Πρόγραμμα

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Λογιστική και Ελεγκτική»

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  εργασίας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα των διαλέξεων που θα  υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35%.

Το ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) στοχεύει:

1. Να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Επιστήμης της Λογιστικής στην πράξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και Ελεγκτική» σε θεωρητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς.
2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθόδων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και των εννοιών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης.
3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Δείτε πληροφορίες από εδώ

………………….

2ο Πρόγραμμα

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα (3ο) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας δύναται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Δείτε πληροφορίες από εδώ