Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και σε συνέχεια της απόφασης 62599/26.8.2021 «Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών», προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Αναλυτικά

Άρθρο 1

Στην παρούσα απόφαση υπάγεται κάθε εργοδότης -επιχείρηση, που υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ -e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα και με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 73 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

Άρθρο 2

Για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ’ του ν. 4808/2021 (Α’ 101) εργοδότες – επιχειρήσεις, μέλη εργοδοτικών οργανώσεων, που πρόκειται να καταχωρηθούν στο ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΓΕ.ΜΗ. Ο.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62599/26.8.2021 (Β’ 4279) υπουργική απόφαση, δηλώνουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ιδίως, τον κλάδο ή τους κλάδους της οικονομικής τους δραστηριότητας, τον αριθμό και τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού τους και τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιούνται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2022.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου