Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Προστασία καταναλωτών: Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις για τις εκπτώσεις, τις προσφορές και τη μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (EE) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις»

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία προς την Οδηγία (EE) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

α. Αυστηροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) στους εμπόρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις εκπτώσεις, προσφορές και τη μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές.

β. Θεωρείται μια εμπορική πρακτική ως παραπλανητική όταν ενδέχεται να οδηγήσει τον μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, και η πρακτική περιλαμβάνει, πέραν των υπολοίπων κάθε εμπορική προώθηση αγαθού ως πανομοιότυπου με αγαθό που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το εν λόγω αγαθό έχει σαφώς διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά, εκτός εάν αυτό αιτιολογείται από θεμιτούς και αντικειμενικούς παράγοντες,

γ. Παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα, σε περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, να ζητήσει μείωση της τιμής ή να καταγγείλει τη σύμβαση.

δ. Εισάγονται νέοι ορισμοί για την ψηφιακή υπηρεσία, την επιγραμμική αγορά, τον πάροχο επιγραμμικής αγοράς, τη συμβατότητα, τις δυνατότητες λειτουργίας και τη διαλειτουργικότητα.

ε. Τροποποιούνται οι ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος,

στ. Εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για τον προμηθευτή για συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές, ως προς την ενημέρωση του καταναλωτή.

ζ. Προβλέπεται η επέκταση της ισχύουσας περιόδου υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων (14) ημερών σε περίοδο υπαναχώρησης τριάντα (30) ημερών, για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.

η. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή και του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης του τελευταίου από τις εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις.

θ. Τίθενται εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από τις άνω συμβάσεις.

ι. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, με την αύξηση του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων κ.λπ.
(άρθρα 1-24)

2. Ρυθμίζονται διάφορα θέματα σχετικά με την προστασία του καταναλωτή.

Ειδικότερα:

α. Διευρύνεται το περιεχόμενο της κατ’ εξουσιοδότηση υ.α. για την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας των αναφερομένων στην υπό ψήφιση διάταξη επιχειρήσεων για την προστασία των ανήλικων καταναλωτών. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα:
– επιβολής κυρώσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις σε περίπτωση παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας,
– ορισμού των οργάνων διενέργειας ελέγχων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.

β. Ορίζονται τα όργανα αδειοδότησης, για την άσκηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, εντός της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους,

γ. Καθίσταται εφεξής υποχρεωτική, η συνδρομή υπέρ των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων (ομοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών αγορών, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους.

δ. Μεταφέρονται από τους δήμους στις Περιφέρειες ορισμένες αρμοδιότητες, σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, κ.λπ. (άρθρα 25- 29)

3. Τίθενται οι καταργούμενες διατάξεις καθώς και η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρα 30 και 31)

Δείτε από εδώ την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης και τις προτεινόμενες διατάξεις

Source